Har du sundt blod?

BT - - KLUMME -

Alt, hvad du ind­ta­ger af mad, drik­ke, to­bak, me­di­cin osv., kom­mer i kon­takt med dit blod. Blo­det er på en må­de krop­pens lan­de­ve­je. Jeg op­le­ver, at man­ge af mi­ne kli­en­ter – og folk jeg ta­ler med – ik­ke tæn­ker sær­ligt me­get over, at de skal ha­ve sundt blod. Kvin­der har ca. 4 ½ li­ter blod, og en mand har ca. seks li­ter blod i krop­pen. Blo­det ud­gør ca. syv pct. af et men­ne­skes vægt og dan­nes af stam­cel­ler, der er i knog­le­mar­ven. Blod er så­dan set fly­den­de væv, der fyl­der blod­kar­sy­ste­met og fly­der gen­nem krop­pen. Blod­kar­sy­ste­met be­står af hjer­tet, der pum­per det gen­nem pulsår­er ( ar­te­ri­er), hår­kar­net ( ka­pil­læ­rer) og blodå­rer ( ve­ner). Blo­dets al­ler­vig­tig­ste op­ga­ve er at trans­por­te­re ilt og næ­rings­stof­fer rundt til krop­pens cel­ler samt trans­por­te­re af­falds­stof­fer væk fra cel­ler­ne igen. Beg­ge de­le er li­ge vig­tigt. For kom­mer vi ik­ke af med af­falds­stof­fer­ne, kan vi rent fak­tisk dø af det på langt sigt.

Det er blo­dets op­ga­ve at hen­te ilt fra den luft, du træk­ker ned i lun­ger­ne, og at trans­por­te­re il­ten ud til al­le krop­pens cel­ler. Cel­ler­ne bru­ger il­ten til at for­bræn­de næ­rin­gen ( suk­ker og fedt fra ma­den) for at gi­ve dig ener­gi. Når blo­det af­le­ve­rer il­ten rundt om­kring i krop­pen, mod­ta­ger det i ste­det den luf­tart, der hed­der CO2 ( kul­dioxid), der er dan­net un­der for­bræn­din­gen af suk­ker og fedt. CO2 fø­res med blo­det til­ba­ge til lun­ger­ne, hvor du ån­der den ud. Der­for er det og­så vig­tigt at du træk­ker vej­ret på den rig­ti­ge må­de, nem­lig ind gen­nem næ­sen og ud gen­nem mun­den. Dy­be og ger­ne lang­som­me - vej­rtræk­nin­ger er bedst for at ren­se ud og for­sy­ne blo­det med den ilt, det har brug for.

Blo­det hen­ter og­så næ­ring fra ma­den i tar­me­ne og fø­rer den til le­ve­ren. Le­ve­ren op­be­va­rer no­get af næ­rin­gen og sen­der re­sten med blo­det ud i al­le cel­ler­ne i krop­pen. Blo­det lø­ber og­så gen­nem ny­rer­ne og ud­skil­ler de af­falds­stof­fer, som det har hen­tet rundt om i krop­pen. Hvis dit blod er us­undt, kan det på den lan­ge ba­ne få kon­se­kven­ser for din ener­gi. Og det går ud over man­ge an­dre kro­p­s­funk­tio­ner som dit blod­suk­ker, hu­mør, im­mun­for­svar, cel­le­re­pa­ra­tion, og krop­pen vil bli­ve me­re og me­re svag.

Så blod og blod­ba­ner er ut­ro­ligt vig­ti­ge for krop­pen, og det er ik­ke for in­gen­ting, at det gæl­der om at hol­de blo­det sundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.