’ Vi er ik­ke så en fa­mi­lie’

Lo­tus Tu­rell, Mikael Ber­tel­sen og Per­nil­le Ra­h­bek er nog­le af dem, der åbent har for­talt om, hvor­dan det var at vok­se op med en al­ko­ho­li­se­ret for­æl­der. Sta­digt fle­re voks­ne dan­ske­re, of­te fra bed­re­stil­le­de hjem, hen­ven­der sig for at få hjælp ef­ter en barn

BT - - TEMA - Af An­ne Funch

afu@ ber­ling­s­ke. dk

Tvar det helt nor­malt. Må­ske var alt, som det skul­le væ­re, har hun sagt i fle­re in­ter­view for ny­lig.

Lus­sin­ger i luf­ten

Sku­e­spil­le­ren Dit­te Han­sen op­le­ve­de sin far be­gyn­de at skif­te per­son­lig­hed som en di­rek­te føl­ge af sit al­ko­hol­mis­brug. Han læ­ste øko­no­mi, da hun var barn. Et me­get el­ske­ligt men­ne­ske, si­ger hun til må­ne­dens ud­ga­ve af » Ud & Se « . Men når han var fuld, var der lus­sin­ger i luf­ten og tun­ge ting af tæn­ke over man­ge år ef­ter.

Og­så ka­nal­chef på Ra­dio24­syv, Mikael Ber­tel­sen, har i Ber­ling­s­ke be­skre­vet sin ar­ki­tekt- fars al­ko­ho­lis­me i et kul­tur­ra­di­kalt hjem.

» Vi får et sta­dig sti­gen­de an­tal hen­ven­del­ser fra voks­ne men­ne­sker, som er vok­set op i et hjem med al­ko­hol­mis­brug, « si­ger Be­ne­di­cte Hel­ga­son.

» De kla­rer sig må­ske rig­tig godt på de fle­ste om­rå­der, men har en fo­re­stil­ling om, at de ik­ke har slå­et til. At de selv har en del af skyl­den for, at no­get ik­ke er, som det bør væ­re. Of­te er det me­get dif­fust, og de har fortrængt de­le af de­res for­tid. Be­ho­vet for at gø­re sig fri af en pro­ble­ma­tisk barn­dom kan kom­me, når de selv skal til at ind­gå i me­re for­plig­ten­de parforhold, og må­ske og­så ger­ne vil ha­ve børn. Så kan der op­stå et na­tur­ligt be­hov for at be­ar­bej­de en barn­dom, der har væ­ret præ­get af en mor el­ler fars al­ko­ho­lis­me. Der skal ryd­des op, og de vil ger­ne ha­ve for­ti­den » fixet « , men det er en læn­ge­re pro­ces. «

Skjult bag dyr bil og stort hus

Mis­bru­get fin­des i al­le sam­fundslag, og­så i Char­lot­ten­lund, hvor psy­ko­te­ra­pe­u­ten selv bor.

» Gen­tof­te Kom­mu­ne er en af de kom­mu­ner i lan­det med det stør­ste al­ko­hol­for­brug. Det er ba­re ik­ke så syn­ligt, når man bor i et stort hus, har dyr bil og bør­ne­ne bli­ver kørt til og fra sko­le af en au pair. Det mil­jø er li­ge så dys­funk­tio­nelt at vok­se op i, som hvis der er ta­le om et me­re åben­lyst hjem med al­ko­ho­laf­hæn­gig­hed. Der er nog­le grund­læg­gen­de og me­get ens pro­ble­ma­tik­ker. «

Det er børn, som på den ene el­ler den an­den må­de har væ­ret vant til at kla­re sig selv, au pair el­ler ej. En del af dem er over­le­ve­re, og de har få­et en rol­le i for­hold til om­gi­vel­ser­ne, som og­så er ble­vet en del af de­res iden­ti­tet, uan­set mil­jø. Men man skal ud af rol­len som overleveren og ha­ve styr på sin iden­ti­tet, si­ger Be­ne­di­cte Hel­ga­son.

Med en sti­gen­de for­stå­el­se for, hvor stor be­tyd­ning al­ko­ho­lis­me kan ha­ve for de på­rø­ren­de, er til­bud­de­ne ud­vi­det. Der er op­ret­tet bør­ne- grup­per, hvor bør­ne­ne kan fin­de ud af no­get af det vig­tig­ste: At de ik­ke er ale­ne med pro­ble­met, og det kan væ­re be­fri­en­de at vi­de, at det ik­ke er ens egen skyl­dog at si­ge, som en dreng gjor­de for ny­lig over for Be­ne­di­cte Hel­ga­son:

» Nu ved jeg, hvad der er galt. Min far er al­ko­ho­li­ker, og det er ik­ke min skyld. «

For de voks­ne børn af al­ko­ho­li­ke­re næv­ner hun egenomsorg som no­get helt es­sen­ti­elt. Og så skal de læ­re at træk­ke an­ten­ner­ne til sig, ret­te blik­ket in­dad og ar­bej­de med at sto­le på sig selv og sin døm­me­kraft. Det er på den må­de, man fin­der nog­le svar.

Ta­bu­et er brudt

So­ci­al­mi­ni­ster Ma­nu Sa­re­en ( R) er ik­ke i tvivl om, at det er et vig­tigt ta­bu, der i øje­blik­ket er ved bli­ve brudt. Ta­bu­et om, at al­ko­hol­mis­brug stort set ik­ke skul­le ek­si­ste­re i de pæ­ne fa­mi­li­er.

» Vi er li­ge midt i en bryd­nings­tid med et sti­gen­de fo­kus på at ned­bry­de ta­bu­et om al­ko­ho­lis­me i bed­re­stil­le­de fa­mi­li­er, « si­ger han.

Ma­nu Sa­re­en sam­men­lig­ner med de år, hvor det var et ta­bu med vold mod kvin­der. Det var luk­ke­de mil­jø­er, hvor in­gen vil­le ta­le om det, der ske­te.

» Men ved at ned­bry­de ta­bu­et, kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.