’ Far­vel kar­ri­e­re – god­dag fuld­tids­mor’

To­ne Brix- Han­sen stræb­te ef­ter den per­fek­te kar­ri­e­re. Men da hun som småbørns­mor stod på ran­den af et sam­men­brud, måt­te hun ind­se, at in­tet er vig­ti­ge­re end fa­mi­li­en

BT - - TEMA - Ma­rie Var­m­ing

Fo­to Claus Bech btwe­e­kend@ bt. dk

Dsiv, hav og him­mel. To­ne smi­ler og kig­ger ud over den vel­kend­te ud­sigt, som hun har nydt i de syv år, fa­mi­li­en har bo­et i hu­set i Ste­ge. På han­dels­højsko­len i Nor­ge dan­ne­de To­ne kvin­de­grup­per, som stu­de­re­de ak­tie­kur­ser li­ge­som dren­ge­ne og for­sa­ge­de li­vet med mand og børn. » Der var en kon­flikt i mig. Jeg vil­le jo ger­ne ha­ve fa­mi­lie en dag, men hvor­dan skul­le jeg no­gen­sin­de kun­ne for­e­ne det med ten­nis på højt plan, en kar­ri­e­re og øn­sker om at kom­me til USA og ar­bej­de? Vi tal­te al­drig om fa­mi­lie i ven­ne­kred­sen. Vi tal­te om vo­res job og om at be­sti­ge Ki­li­manja­ro. Vi gjor­de alt det, mæn­de­ne gjor­de, og alt var per­fekt, og så mød­te jeg Chri­sti­an, « si­ger To­ne og smi­ler.

Den slag­ne vej

Chri­sti­an er dan­sker, og han hav­de ik­ke ba­re suc­ces med at få To­ne til Kø­ben­havn, han blev og­så gift med hen­de – ef­ter hun var fyldt 30 – og To­ne fort­sat­te sin kar­ri­e­re i en bank i Dan­mark, hvor hun ana­ly­se­re­de sto­re er­hvervskun­der. I 2003 kom par­rets før­ste barn, Han­nah.

» Chri­sti­an og jeg var helt eni­ge om at de­le an­sva­ret li­ge mel­lem os. Fifty- fifty. Men det var svært, for Chri­sti­an hav­de egen virk­som­hed, så det end­te med, at det kun var de sid­ste tre må­ne­der af bar­selsor­loven, vi vil­le de­le mel­lem os. Han skul­le ha­ve to da­ge om ugen, jeg skul­le ha­ve to da­ge om ugen, og den fem­te dag del­te vi li­ge over i frokost­pau­sen, « for­kla­rer To­ne.

Det ene­ste, som To­ne ik­ke hav­de ta­get høj­de for, var, at mænd og kvin­der er for­skel­li­ge. En lek­tie, som hun har lært i dag og og­så har lært at ac­cep­te­re.

» Chri­sti­an tro­e­de, han ba­re kun­ne bli­ve ved med at ar­bej­de på no­get, der min­de­de om fuld tid, når Han­nah sov til mid­dag og om af­te­nen, når hun var lagt i seng. Så snart jeg kom hjem fra ar­bej­de, luk­ke­de han dø­ren til ar­bejds­væ­rel­set og gik i gang. « På To­nes ar­bejds­plads var der sket en ræk­ke om­struk­tu­re­rin­ger, så da hun vend­te til­ba­ge på del-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.