To­ne Brix- Han­sen

BT - - TEMA -

• Født i 1971. • Op­vok­set i Nor­ge. • Ud­dan­net fra Nor­ges Han­dels­højsko­le i Ber­gen og har ar­bej­det i ban­kver­de­nen med fi­nan­si­el­le ana­ly­ser af sto­re virk­som­he­der in­den for ship­ping, ener­gi og me­di­ci­na­lin­du­stri­en. • I 2000 flyt­te­de hun til Dan­mark og blev gift med Chri­sti­an, som har sit eget fir­ma, der pro­du­ce­rer køk­ken­red­ska­ber. • I dag bor par­ret på Møn med de­res to døtre Han­nah på 11 år og Leah på ot­te år. • Sam­men med Mette Møl­le­vang har hun ud­gi­vet bo­gen ’ Er der en mor til ste­de’, en gu­i­de­bog til kvin­den, der over­ve­jer at bli­ve hjem­me­gå­en­de. Bo­gen skal ska­be de­bat om må­den, vi dri­ver fa­mi­li­e­liv på.

We­e­kend - 23.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.