Stress kan v

En pro­vo­ke­ren­de stres­seks­pert gør i en ny bog op med vo­res for­hold til stress. Vi skal hol­de op med at væ­re ban­ge for stress og i ste­det bru­ge den po­si­tivt, si­ger hun. Dansk stres­sfor­sker er del­vist enig

BT - - STYRK DIT LIV - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald

Stres­se­de, som ik­ke er ban­ge for stress, le­ver læn­ge­re end ustres­se­de. Og stress kan for­vand­le frygt til mod og gø­re li­del­se meningsfuld. Det hæv­der den ame­ri­kan­ske psy­ko­log og stres­seks­pert Kel­ly McGo­ni­gal i sin net­op ud­kom­ne bog ‘ The Upsi­de of Stress’. Hun me­ner, at stress i sig selv ik­ke er us­undt. Det er vo­res for­hold til stress, der er pro­ble­met, og som gør os sy­ge.

Kel­ly McGo­ni­gal, som tid­li­ge­re selv tal­te be­kym­ret om ska­de­virk­nin­ger­ne af stress, er ble­vet over­be­vist om, at vi skal hol­de op med at be­trag­te stress som en fjen­de og gø­re den til vo­res ven. I ste­det for at fore­byg­ge og und­gå stress skal vi bru­ge stress ak­tivt, for den gi­ver en mas­se ener­gi, hvis vi tør bru­ge den, si­ger hun.

Iføl­ge McGo­ni­gal er stress et sig­nal om, at der er no­get, som vir­ke­lig be­ty­der no­get for os, og når vi ana­ly­se­rer, hvor­for vi i en si­tu­a­tion fø­ler os stres­se­de, vil sva­ret væ­re, at det er for­di, der står no­get vig­tigt på spil.

Tænk på stress som tegn på, at du be­skæf­ti­ger dig med no­get me­nings­fuldt i ste­det for som tegn på, at der er no­get, du ik­ke kan kla­re,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.