Ære din ven

BT - - STYRK DIT LIV -

fo­re­slår McGo­ni­gal og til­fø­jer, at stress kun er us­undt for os, når vi selv tror, at det er us­undt.

Den dan­ske stres­sfor­sker Bo Net­ter­strøm er del­vis enig, men ta­ger og­så nog­le kraf­ti­ge for­be­hold for hen­des kon­klu­sio­ner.

» Hun har ret i, at stress er na­tur­ligt og ik­ke er no­get, vi skal væ­re ban­ge for. Vi kan godt tå­le at væ­re stres­se­de, og det er sundt for krop­pen i kor­te­re tid, men vi kan ik­ke tå­le at væ­re stres­se­de kon­stant. Vi har brug for pe­ri­o­der, hvor vi kan re­sti­tu­e­re os, og i lø­bet af en stres­set dag har vi brug for man­ge små pau­ser, « si­ger han.

Bo Net­ter­strøm un­der­stre­ger, at fa­ren ved nog­le for­mer for stress ik­ke er over­dre­vet. Det gæl­der især, når vi er ud­sat for kon­stant stress gen­nem lang tid.

McGo­ni­gal me­ner, at man skal læ­re at le­ve med, at li­vet er fyldt med stress og fin­de me­nin­gen i den. Bo Net­ter­strøm me­ner, at man nog­le gan­ge skal ar­bej­de på at fjer­ne de ele­men­ter, som stres­ser. El­lers bli­ver stresshånd­te­ring som at ma­le over rust: Det ser pænt ud på over­fla­den, men ne­de­nun­der fort­sæt­ter pro­ble­mer­ne.

» Den ame­ri­kan­ske for­fat­ter har ret i, at vi skal læ­re at ac­cep­te­re det, når tin­ge­ne ik­ke kan væ­re an­der­le­des. Man kan ik­ke gø­re no-

Fo­to Iris get ved, at en nær slægt­ning dør. Nog­le ting i li­vet er men­ne­ske­li­ge vil­kår. Men man skal ik­ke væn­ne sig til alt, og der er tids­punk­ter, hvor det er langt sun­de­re at æn­dre de for­hold, som gi­ver stress, end at prø­ve at læ­re at le­ve med den, « si­ger han.

Sund­hed­s­eks­pert Chris Ma­cDo­nald, som har læst bo­gen, er på linje med Bo Net­ter­strøm:

» I nog­le til­fæl­de bør man ik­ke for­sø­ge at til­pas­se sig. Kel­ly McGo­ni­gal ta­ger ik­ke til­stræk­ke­ligt hen­syn til, at nog­le for­mer for stress skyl­des om­gi­vel­ser og struk­tu­rer, som er us­un­de for os, og som er tvun­get ned over os. Dem skal man ik­ke for­sø­ge at le­ve med i lang tid. Dem skal man en­ten æn­dre el­ler fjer­ne sig fra, « si­ger han.

» Men Kel­ly McGo­ni­gal har ret i, at vi i nog­le til­fæl­de skal se stress som et tegn på, at vi be­skæf­ti­ger os med no­get, som vir­ke­lig be­ty­der no­get for os, og som vi selv har valgt. I de si­tu­a­tio­ner er det ik­ke mo­ti­ve­ren­de, når an­dre he­le ti­den si­ger ‘ pas nu på, at du ik­ke bli­ver stres­set’. Og hun har og­så en vig­tig po­in­te i, at vo­res må­de at be­trag­te for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner på, vo­res ‘ mind­set’, be­ty­der no­get, og det er hel­dig­vis no­get, som kan træ­nes, « si­ger Chris Ma­cDo­nald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.