? STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

BT - - KLUMMEN - Hej Chris: Chris Ma­cDo­nald: Stay strong, stay gra­ce­ful!

Jeg over­ve­jer at star­te til spin­ning igen. Men vil hø­re dig, om det er en god idé, da jeg har få­et fjer­net no­get øde­lagt brusk i mit høj­re knæ. Jeg har lagt lø­be­tu­re­ne på hyl­den på læ­gens op­for­dring, men jeg har ik­ke no­gen ge­ner ef­ter ope­ra­tio­nen og var blot sy­ge­meldt i 14 da­ge. Ven­lig hil­sen Bo­dil Ras­mus­sen

Det vil­le na­tur­lig­vis væ­re dej­ligt, hvis du kun­ne væl­ge frit på hyl­den med for­skel­li­ge træ­nings­for­mer, men ska­der, syg­dom, ope­ra­tio­ner m. m. kan ind­skræn­ke mu­lig­he­der­ne. Nog­le gan­ge kun i en pe­ri­o­de og an­dre gan­ge me­re ved­va­ren­de. Men se på den ly­se si­de – du kan sta­dig gø­re no­get. Spin­ning er ik­ke be­la­sten­de for di­ne knæ på sam­me vis

We­e­kend - 23.05.2015 som f. eks. løb, så du kan stil­le og ro­ligt be­gyn­de med spin­ning igen. Vær op­mærk­som på at fin­de en ba­lan­ce med hen­syn til be­last­nin­gen på cyk­len. Du kan kø­re med alt for lidt be­last­ning ( hvor be­ne­ne pi­sker af­sted) el­ler alt for tung be­last­ning ( hvor trå­det bli­ver me­re kan­tet end rundt). In­gen af de­le­ne er hen­sigts­mæs­sigt. Det kan væ­re en god idé og­så at mini­me­re det ’ stå­en­de’ ar­bej­de på spin­ning­cyk­len sær­ligt i be­gyn­del­sen. Over­hol­der du det, vil jeg me­ne, at du kan gen­op­ta­ge din ’ spin­ning- kar­ri­e­re’. Over­vej og­så at gi­ve dig i kast med an­dre di­sci­pli­ner ek­sem­pel­vis svøm­ning er en op­lagt mu­lig­hed.

ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.