’ Tal pænt til dig selv’

BT - - KLUMMEN -

Der er me­get i li­vet, vi ik­ke kan la­ve om, og som vi alt­så bli­ver nødt til at le­ve med, uan­set om vi bry­der os om det el­ler ej. Men vi kan æn­dre den må­de, vi tæn­ker om tin­ge­ne på, vo­res mind­set. Der er for­skel på at tæn­ke ’ gre­at, jeg skal mø­de en mas­se men­ne­sker og få en mas­se fra hån­den i dag’, og ’ pis, jeg får alt for travlt i dag’.

Nu er jeg ik­ke ude på at si­ge, at alt er et spørgs­mål om den rig­ti­ge at­ti­tu­de. Der er si­tu­a­tio­ner, som med et dansk ud­tryk er ‘ li­ge til at luk­ke

De sam­ta­ler er helt af­gø­ren­de for, hvor­dan vi har det, og de på­vir­ker, hvor­dan vi hånd­te­rer dag­lig­da­gen og mø­det med an­dre. Hvis vi ta­ler grimt til os selv, bli­ver vi li­ge så ne­ga­tivt på­vir­ket af det, som hvis an­dre he­le ti­den ta­ler grimt til os. Hvis du i din in­dre sam­ta­le kal­der dig selv udu­e­lig, ta­ber­ag­tig og svag, så vil du til sidst tro på det og bli­ve ulyk­ke­lig og de­mo­ti­ve­ret og let at knæk­ke i mod­gang. Hvis du kon­stant for­tæl­ler dig selv, at du ik­ke kan kla­re det, så kom­mer det før el­ler si­den til at pas­se.

Selv er jeg en ‘ na­tu­ral born wor­ri­er’, jeg be­kym­rer mig om næ­sten alt. Det kun­ne jeg tid­li­ge­re slå mig selv i ho­ve­d­et med, men jeg har ef­ter­hån­den er­kendt, at det har en po­si­tiv si­de. Min ten­dens til at be­kym­re mig, be­ty­der, at jeg er vel­for­be­redt i de fle­ste si­tu­a­tio­ner, for jeg har tænkt på alt det, som kan gå galt. Så jeg har til­gi­vet mig selv, at jeg ik­ke ba­re er den fød­te op­ti­mist. I ste­det for at prø­ve at la­de væ­re med at be­kym­re mig så me­get, bru­ger jeg be­kym­rin­ger­ne ak­tivt.

Du skal væ­re li­ge så kær­lig og kon­struk­tiv over for dig selv, som du vil­le væ­re over for din bed­ste ven. Det be­ty­der ik­ke, at du skal klap­pe dig selv på skul­de­ren men­talt kon­stant og ba­re si­ge, at du er aweso­me, og­så når du li­ge har be­gå­et en stor fejl. Men ord som respekt, for­stå­el­se, op­mun­tring, tå­l­mo­dig­hed og til­gi­vel­se spil­ler en stor rol­le, når du ta­ler til dig selv, li­ge som de gør, når du ta­ler til an­dre.

In­gen bli­ver stær­ke­re af at bli­ve ned­gjort af kon­stant skæl­dud. Du bli­ver stær­ke­re af om­sorg, op­mun­tring, op­mærk­som­hed og op­bak­ning. Og det gæl­der og­så, når du ta­ler til dig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.