UGENS TE­MA: Men­tal styr­ke

BT - - KLUMMEN -

op og ski­de i. . .’ - vi har ik­ke no­get ame­ri­kansk ud­tryk, der er helt så dæk­ken­de. Nog­le gan­ge er der god grund til at væ­re ked af det el­ler vred el­ler util­freds med tin­ge­nes til­stand, og kan vi gø­re no­get ved det, skal vi for­sø­ge at gø­re det.

Men an­dre gan­ge er der alt­så ik­ke så me­get at gø­re, og så må vi prø­ve at ac­cep­te­re det og få no­get kon­struk­tivt ud af det. Al­ter­na­ti­vet er at syn­ke ned i mis­mod og elen­dig­hed, og det er ik­ke no­get godt al­ter­na­tiv.

Hel­dig­vis kan du træ­ne din men­tale styr­ke, så du bed­re kan stå imod de slag og be­last­nin­ger, som li­vet gi­ver os al­le sam­men. Og det be­gyn­der med den må­de, som du ta­ler til dig selv på. Du skal ta­le pænt til dig selv.

Vi men­ne­sker kan som det ene­ste dyr fø­re en in­dre di­a­log med os selv og fo­re­ta­ge men­tale rej­ser i tid og rum. Nog­le gan­ge ta­ler jeg fak­tisk højt til mig selv. ’ Der er ik­ke no­get at væ­re be­kym­ret for, Ma­cDo­nald’, kan jeg må­ske ud­bry­de. Men de fle­ste af de sam­ta­ler, vi fø­rer med os selv, er in­dre di­a­lo­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.