Den fortab­te søn

Pi­er­re Le­mai­t­re bin­der på for­nem vis trå­de­ne sam­men i sin sid­ste bog i tri­lo­gi­en om den halvan­den me­ter hø­je kri­mi­nal­kom­mis­sær Ver­ho­e­ven

BT - - BOG- FIX - Af Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Sgen af et vol­de­ligt rø­ve­ri i en pa­ri­sisk ju­vel­er­bu­tik. Den køn­ne An­ne Fo­re­sti­er bli­ver en tidlig mor­gen, hvor bu­tik­ker­ne i en lil­le bu­tiks­ar­ka­de er ved at åb­ne, vid­ne til et væb­net rø­ve­ri. Hun når at se de to mænd, in­den de ma­ske­rer sig, og det får den ene af dem til at slå hen­de i gul­vet og ef­ter­føl­gen­de ban­ke hen­de til uken­de­lig­hed.

An­ne Fo­re­sti­er er kri­mi­nal­kom­mis­sær Ver­ho­e­vens nye ( hem­me­li­ge) kær­lig­hed, ef­ter at han i fle­re år ef­ter det bruta­le mord på sin hu­stru ( før­ste bog i tri­lo­gi­en, » Irè­ne « , to­e­ren hed­der » Alex « ) har le­vet i bå­de kor­por­ligt og ån­de­ligt cøli­bat. Han til­tu­sker sig an­sva­ret for ef­ter­forsk­nin­gen, selv om væb­net rø­ve­ri ik­ke li­ge er hans om­rå­de, og un­der­vejs be­nyt­ter han sig af så man­ge al­ter­na­ti­ve ar­bejds­gan­ge, at hans stil­ling til sidst hæn­ger i en tynd tråd.

» Ca­mil­le « er skre­vet som en fler­stem­mig for­tæl­ling, hvor læ­se­ren skif­te­vis sid­der på skul­de­ren af Ca­mil­le og An­ne og gen­nem en fak­tisk rig­tig un­der­hol­den­de, men ik­ke de­sto min­dre syg, sar­ka­stisk, ja vel­sag­tens sa­di­stisk jeg- for­tæl­ler til ti­der og­så er in­de i for­bry­de­rens ho­ved. Det er sagt før: Pi­er­re Le­mai­t­re le­ver op til sit navn, han er en me­ster. Bå­de som spæn­dings­for­fat­ter med blod­dryp­pen­de de­tal­jer som ek­stra fi­nes­se og som høj­lit­terær kunst­ner med stol­te re­fe­ren­cer samt styr­ke og kant i sproget ( om end der in­di­mel­lem er li­ge lidt for man­ge men’er, men det er en de­tal­je).

» Ca­mil­le « er en for­nem fi­na­le.

Ca­mil­le re. 352. Ring­hof.

Pi­er­re Le­maitKar­sten Nielsen. 250 kr. Lind­hardt og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.