’ Jeg ke­de­de mig sim­pelt­hen så me­get’

Sys Bjer­re ud­van­dre­de fra ’ 50 Sha­des Of Grey’

BT - - BOG- FIX - Af Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i

Fo­to PR den næ­ste bog, der bli­ver valgt. Men vi skif­tes og da det ik­ke er min tur næ­ste gang, ved jeg af go­de grun­de ik­ke, hvad det en­der med. Jeg er dog al­tid i gang med fle­re bø­ger ved si­den af bog­klubs­bo­gen. « » Som re­sten af Dan­mark har jeg fo­rel­sket mig ho­ved­kuls i Fat­her Jo­hn Mistys nye al­bum ’ I Love You Ho­ney­bear’, det er helt fan­ta­stisk. El­lers hø­rer jeg en del co­un­try. Ik­ke det der hip­pe in­di­eco­un­try, sna­re­re er jeg på op­da­gel­ses­rej­se i den en­de­lø­se ver­den af skam­løs, ame­ri­kansk co­un­try som Spo­ti­fy har vist mig. « » Jeg har al­tid væ­ret glad for den så­kald­te » far « - gen­re, dvs Paul Si­mon, Bob Dylan, Ja­mes Tay­l­or, The Be­at­les, Paul McCart­neys so­lo­ting og den slags. « » Birdman, tror jeg. Jeg går ik­ke så me­get i bi­o­gra­fen. Den var van­vit­tigt god, sy­nes jeg, men den film, jeg glæ­der mig al­ler­mest til at se i bi­o­gra­fen i år, er uden tvivl den nye ’ Ju­ras­sic Park’. Jeg var li­ge ved at prø­ve at ryk­ke en fe­rie til Ita­li­en, da jeg fandt ud af at den lå sam­ti­dig med pre­mi­e­ren. «

» Di­nosaur­film er nok mi­ne ynd­lings­film. Film med me­get sto­re dyr er ge­ne­relt no­get, jeg godt kan li­de. Den gen­re, som i gam­le da­ge i Blo­ck­bu­ster hed ’ ani­mal hor­ror’, som in­de­holdt b- film, hvor dum­me, sna­ven­de te­e­na­ge­re bli­ver spist af kro­ko­di­l­ler/ sæ­ler/ ed­der­kop­per, som for­di de har væ­ret i umid­del­bar nær­hed af no­get ra­dio­ak­tivt ma­te­ri­a­le, er ble­vet for­stør­ret 60 gan­ge. « » Sidst jeg var til kon­cert, var jeg in­de for at se Ma­rie Key i Ve­ga. Hun var vir­ke­lig sej. « . » Jeg el­sker klas­sisk mu­sik. Det er en så­kaldt mil­jøska­de, jeg har på­dra­get un­der min op­vækst med to klas­si­ske mu­si­ke­re som for­æl­dre. « » Hvis jeg hav­de et tv, vil­le jeg nok sør­ge for at se ’ Spi­se med Pri­ce’, og­så selv­om jeg er ve­ge­tar. « » Der er en grund til at man al­drig har set mig – og al­drig kom­mer til at se mig – i di­ver­se re­a­li­ty/ ga­mes­how/ un­der­hold­nings- pro­gram­mer. At bru­ge sin af­ten med ama­tør­for­her­li­gel­ses­fjern­syn, som gi­ver os mu­lig­he­den for at sid­de hjem­me i so­fa­en og tæn­ke: a) det kun­ne jeg gø­re me­get bed­re el­ler b) fedt, der er no­gen, som har det vær­re end mig, er ik­ke sær­lig kon­struk­tivt, sy­nes jeg. «

We­e­kend - 23.05.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.