Brø­let Thor­ning er­ken­der: Fle­re un­ge hjem­lø­se

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

HJEM­LØ­SE

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) er­ken­der i et in­ter­view med de hjem­lø­ses avis, Hus For­bi, at an­tal­let af un­ge hjem­lø­se er ste­get i hen­des re­ge­rings­pe­ri­o­de.

Men stats­mi­ni­ste­ren af­vi­ser over for Hus For­bi at hæ­ve kon­tant­hjæl­pen for un­ge un­der 30 år.

» Det er rig­tig trist, at fl ere un­ge er hjem­lø­se, men det, der skal til for at hjæl­pe dem, er ik­ke at sæt­te kon- tant­hjæl­pen op, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

De un­ges kon­tant­hjælp blev hal­ve­ret i for­bin­del­se med re­ge­rin­gens kon­tant­hjælps­re­form, der trå­d­te i kraft 1. ja­nu­ar 2014.

Iføl­ge Hus For­bis sæl­ger, der har in­ter­viewet stats­mi­ni­ste­ren, har man si­den kon­tant­hjælps­re­for­men næ­sten få­et ‘ en sæl­ger ek­stra om da­gen’, og der er man­ge un­ge imel­lem’.

Men Hel­le Thor­ning- Sch­midt fast­hol­der, at fl ere kon­tant­hjælpspen­ge til de un­ge ik­ke er løs­nin­gen:

» Det må ik­ke væ­re så­dan, at un­ge sid­der i en øko­no­misk si­tu­a­tion, hvor det ik­ke kan be­ta­le sig for dem at få en ud­dan­nel­se. Og man må så hå­be, at de kan bo lidt bil­li­ge­re, end man gør, når man er æl­dre, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt til Hus For­bi.

Val­get mel­lem mad og bo­lig

Men i det øje­blik, man sæt­ter kon­tant­hjæl­pen ned til det hal­ve, har de un­ge men­ne­sker val­get mel­lem at få brød på bor­det el­ler be­ta­le de­res hus­le­je.

» Jeg vil godt un­der­stre­ge, at det er rig­tig trist, at an­tal­let af hjem­lø­se fak­tisk er ste­get, på trods af det vi har gjort for at be­kæm­pe hjem­løs­hed, « si­ger stats­mi­ni­ste­ren til Hus For­bi.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt me­ner des­u­den, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er pga. øko­no­mi, at un­ge hav­ner på ga­den. » Det er og­så, for­di de har an­dre pro­ble­mer, « si­ger hun og pe­ger på ek­sem­pel­vis mis­brug.

Stats­mi­ni­ste­ren næv­ner, at ‘ hjem­lø­se ik­ke må bli­ve sam­fun­dets blin­de vin­kel’ og at re­ge­rin­gen har en hjem­lø­se­stra­te­gi, at ‘ ni ud af 10 kan hjæl­pes, hvis de får en bo­lig og hjælp til at sty­re øko­no­mi­en’ og at un­ge un­der 25 år kan få hjælp til hus­lej­en.

» Re­ge­rin­gen gør alt­så en ind­sats, « fast­slår Hel­le Thor­ning- Sch­midt og si­ger, at re­ge­rin­gen ‘ ta­ger det ham­ren­de al­vor­ligt.’ » Der vil al­tid væ­re ud­for­drin­ger, men man kan ik­ke klan­dre den­ne re­ge­ring for ik­ke at gø­re no­get ved det, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt til Hus For­bi.

I Ton­ny Rims­meds in­ter­view med stats­mi­ni­ste­ren til Hus For­bi in­drøm­mer Hel­le Thor­ning- Sch­midt, at til trods for re­ge­rin­gens ind­sats er an­tal­let af un­ge hjem­lø­se ste­get. Men det får hen­de ik­ke til at over­ve­je at gi­ve un­ge hø­je­re kon­tant­hjælp. Fo­to: Mette Kra­mer Kristensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.