HAN GLEM­MER AL­DRIG, HVOR HAN KOM­MER FRA ’’

BT - - DEBAT -

eg ved sjæl­dent helt, hvor jeg er på vej hen, men jeg glem­mer al­drig, hvor jeg kom­mer fra’. CI­TA­TET ER FRA Claus Mey­er og blev le­ve­ret på syn­gen­de falstersk, da stjer­ne­kok­ken præ­sen­te­re­de sin, ko­mi­ke­ren Mick Øgen­da­hls og eks- fod­bold­spil­le­ren Claus Jen­sens in­ve­ste­ring i fod­bold­klub­ben Ny­kø­bing FC i søn­dags. Jeg smed ci­ta­tet på de so­ci­a­le me­di­er og kald­te det da­gens ci­tat. Man­ge sy­nes, Mey­er hav­de ramt no­get og del­te det fl it­tigt. Jeg tror, jeg vil ta­ge mun­den lidt me­re fuld og op­hø­je det til ugens og må­ske end­da må­ne­dens ci­tat. FOR FIN­DES DER egent­lig no­get stør­re end det, Claus Mey­er gør? At vi­de, hvor man kom­mer fra. At ha­ve respekt for det sted, hvor man vok­se­de op, og for de men­ne­sker, der gav én rygstød og bak­ke­de op, når der var brug for det? Iværk­sæt­te­ren Mey­er har selv for­talt åbent om sin op­vækst. Han var et over­væg­tigt barn, for­æl­dre­ne blev skilt, da han var 13 år, og mo­de­ren drak hver dag. Det var mor­mor og mor­far, der sør­ge­de for, at Claus fi k sin po­r­tion om­sorg og kær­lig­hed. Den hjæl­pen­de hånd, det go­de mod­spil og den støt­ten­de skul­der.

’ Min mor­mor syn­tes, at jeg var fan- ta­stisk til alt. Hun mød­te mig med en græn­se­løs kær­lig­hed og har be­ty­det rig­tig me­get for mig. Mi­ne for­æl­dre hav­de me­get travlt med de­res eget liv, da jeg var lil­le, så jeg bo­e­de me­get hos min mor­mor og mor­far’, har Claus Mey­er for­talt. DE STO­RE OP­LE­VEL­SER kom på sta­dion i Ny­kø­bing, hvor B 1901 en over­gang var blandt lan­dets bed­ste klub­ber og spil­le­de in­ter­na­tio­na­le kam­pe. ’ Nog­le af mi­ne lyk­ke­lig­ste øje­blik­ke i min barn­dom på Lol­land var, når min far­far Ver­ner Nielsen tog mig med til fod­bold’, for­tal­te Mey­er ved søn­da­gens præ­sen­ta­tion, og det er den suc­ces, der ger­ne skul­le kom­me igen. Må­let er Su­per­liga­en in­den 2020, og det er ret am­bi­tiøst. Så am­bi­tiøst, at book­ma­ker­ne tror, det bli­ver van­ske­ligt. Claus Mey­ers mang­len­de er­fa­ring fra sport­s­mil­jø­et træk­ker ned, men han har jo al­li­e­ret sig med folk, der ved no­get om fod­bold og om, hvor­dan man dri­ver en klub. Til gen­gæld ved stjer­ne­kok­ken no­get om iværk­sæt­te­ri og kva­li­tet, og det har gi­vet ham de mil­li­o­ner, han nu in­ve­ste­rer i barndommens land. DEN UOR­TO­DOK­SE KOK har tid­li­ge­re en­ga­ge­ret sig i lo­ka­le pro­jek­ter, der fl yt­te­de no­get. Dyr­ket frugt på Lil­leø, stå­et

DER­FOR BLEV JEG for Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val og la­vet Ho­tel Sax­kø­bing om til en hyg­ge­lig og vels­ma­gen­de op­le­vel­se. Og nu den sto­re sats­ning på by­ens og oplan­dets fod­bold­klub. DET ER PRO­JEK­TER, der vil fl yt­te no­get. I en tid, hvor yder­om­rå­der­ne for­fal­der og aff ol­kes, og kre­dit­for­e­nin­ger­ne ik­ke vil lå­ne folk pen­ge, så de kan kø­be et hus. Po­li­ti­ker­ne ta­ler om at gø­re no­get i ’ ud­kants­dan­mark’, men mest op til en valg­kamp. Bag­eft er fi nder de an­dre in­ter­es­ser. Mey­ers pro­jek­ter er bå­ret af an­det end op­portu­nis­me og væl­gerj­agt. Han har tjent mil­li­o­ner­ne og vil ger­ne ud­ret­te no­get. No­get sær­ligt. No­get stør­re. Han er ik­ke kun op­ta­get af at fø­re sig frem. MÅ­SKE LYK­KES GEN­REJS­NIN­GEN af B 1901 og Ny­kø­bing FC. Må­ske gør den ik­ke. Men Claus Mey­er har vun­det ved ba­re at gø­re for­sø­get. At væ­re den, han er. Og al­drig at glem­me, hvor han kom­mer fra.

Del­tag i de­bat­ten på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for blev du po­li­ti­ker? Jeg vil ger­ne væ­re med til at gø­re en for­skel. At kun­ne væ­re med til at la­ve love og reg­ler, der hol­der hån­den un­der vo­res sva­ge­ste og gi­ver vo­res børn en tryg op­vækst, er en fan­ta­stisk for­nem­mel­se. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Det var min mand, der klip­pe­de en ind­mel­del­ses­an­non­ce ud af Søn­dags­a­vi­sen i novem­ber 1998, hvor der stod: Hvis du er så util­freds med po­li­tik­ken i Dan­mark, så meld dig ind og gør no­get ved det. Det gjor­de jeg så. Jeg har væ­ret ak­tiv i DF si­den 1999. Først or­ga­ni­sa­to­risk, si­den og­så po­li­tisk. Jeg sid-

18. maj:

’ Svær jagt på far­li­ge ima­mer’

8 kom­men­ta­rer

19. maj

’ Det kræ­ver sin mand at væ­re barn’

16 kom­men­ta­rer

20. maj:

’ Sun­de svin – plads til for­bed­ring’

5 kom­men­ta­rer

21. maj:

’ Skam­me­li­ge Qa­tar og Fi­fa’

12 kom­men­ta­rer

22. maj:

’ Bør­ne­ne må ven­te – nu er der valg­kamp’

8 kom­men­ta­rer

23. maj:

’ Tids­spil­de at eft er­for­ske ind­brud!’

2 kom­men­ta­rer

der i Dansk Fol­ke­par­tis ho­ved­be­sty­rel­se på 11. år. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Mit po­li­ti­ske for­bil­le­de var og er helt klart Pia Kjær­s­gaard, og med åre­ne er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og­så ført til li­sten. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg kæm­per for, at vi fort­sat kan ha­ve et vel­færds­sam­fund i Dan­mark. Vi er i de se­ne­ste år ble­vet pres­set rig­tig me­get af EU, da Fol­ke­tin­get åben­bart ik­ke læn­ge­re be­stem­mer, hvem der må få hvil­ke ydel­ser. Det kan vo­res øko­no­mi ik­ke hol­de til. For ik­ke at ta­le om den mas

si­ve ind­van­dring.

FOR­BIL­LE­DET

PIA KJÆR­S­GAARD

tid­li­ge­re for­mand, DF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.