BTs le­der 19. maj: Det kræ­ver sin mand at væ­re barn

BT - - DEBAT - PRO­BLE­MER I FOL­KE­SKO­LEN Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Ka­tri­ne

Jeg støt­ter al­le til­tag, der frem­mer en god fol­ke­sko­le. Men jeg er så be­kym­ret, for jeg op­le­ver fl ere og me­re van­ske­li­ge pro­ble­mer med fol­ke­sko­le­e­le­ver. In­klu­sion kan gav­ne mang­fol­dig­he­den, men hvis pen­ge­ne ik­ke føl­ger med til støt­te­ti­mer og ud­dan­nel­se af læ­re­re og pæ­da­go­ger, så ta­ber man de stak­kels børn med sær­li­ge be­hov – de børn, som tid­li­ge­re fi k lov til at gå på spe­ci­alsko­ler, så de kun­ne få den hjælp, som de­res sær­li­ge be­hov kræ­ve­de. Selv­stæn­di­ge børn, som Pip­pi Langstrøm­pe og Emil fra Løn­ne­berg er ek­semp­ler på, bli­ver gjort til pro­blem­børn, for­di de ke­der sig og mang­ler ud­for­drin­ger, for­di læ­re­re og pæ­da­go­gers tid går med at hol­de styr på bør­ne­ne. Og så er der den sid­ste grup­pe børn, der in­gen græn­ser op­le­ver hjem­me og in­gen respekt har for au­to­ri­te­ter, og der­for er me­get van­ske­li­ge at ha­ve i en fol­ke­sko­le­klas­se. Jeg op­le­ver desvær­re, at nog­le for­æl­dre har så travlt med at la­de væ­re med at op­dra­ge, så de­res børn desvær­re får en ad­færd, der be­ty­der, at me­gen tid i sko­le og SFO bru­ges på ba­re at få bør­ne­ne til at sid­de stil­le el­ler ta­le pænt til hin­an­den. På vo­res eg­ne børns sko­le går vi til det ene triv­sels­mø­de eft er det an­det, men ud­vik­lin­gen er desvær­re ik­ke po­si­tiv.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

li­ge kan få de­res vil­je. Det er en helt uac­cep­ta­bel op­før­sel. Frem­ti­dens læ­re­re bør be­stå af folk med en aka­de­misk ud­dan­nel­se, da en se­mi­na­ri­eud­dan­nel­se åben­bart ik­ke er nok til at for­be­re­de dem på ar­bejds­mar­ke­det. En un­der­sø­gel­se i for­å­ret vi­ste i øv­rigt, at børn, som har en læ­rer med en god ek­sa­men, selv får de bed­ste ka­rak­te­rer, mens børn, som har en læ­rer med en dår­lig ek­sa­men, får rig­tig dår­li­ge ka­rak­te­rer til ek­sa­men. Det er rysten­de at se, at læ­re­re i Kø­ben­havns Kom­mu­ne har over 17 sy­ge­da­ge om året – i et i for­vej­en lil­le ar­bejds­år. Rent pjæk! Hvor er skole­le­der­ne? Fyr dog dis­se læ­re­re, som pjæk­ker så me­get og svig­ter vo­res børn. Med man­ge ueg­ne­de for­æl­dre og li­ge så ueg­ne­de og klyn­ken­de læ­re­re er der god grund til at væ­re be­kym­ret. Men der er og­så alt for man­ge fra­væ­ren­de børn, og der skal kom­mu­ner­ne ben­hårdt gå ind og træk­ke i for­æl­dre­nes so­ci­a­le ydel­ser – som det er til­ladt iføl­ge ser­vi­ce­loven – hvis de ik­ke sør­ger for, at bør­ne­ne pas­ser de­res sko­le­gang. El­lers får vi end­nu fl ere på off ent­li­ge ydel­ser, som ik­ke gi­der bi­dra­ge til sam­fun­det – og det har vi ik­ke råd til. Et vi­den­sam­fund som Dan­mark kan kun over­le­ve på, at børn får en god ud­dan­nel­se, og det sker i alt for rin­ge grad p. t. Når bør­ne­tal­let i øv­rigt er fal­den­de, må der væ­re ri­ge­ligt med res­sour­cer i sko­le­sy­ste­met – men som al­tid i ver­dens dy­re­ste og mest in­eff ek­ti­ve off ent­li­ge sek­tor så hø­ster man ik­ke frug­ter­ne af det­te.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

En ny sko­lere­form har si­den i som­mer med­ført mar­kan­te for­an­drin­ger og er al­le­re­de her­o­stra­tisk be­rømt for sit ka­os af vi­kar­ti­mer, sy­ge­mel­din­ger og en lar­men­de util­freds­hed uden for den kreds af po­li­ti­ke­re, der skab­te re­form­mon­stret. (...) Man fryg­ter, at en grup­pe po­li­ti­ke­re om 10 år ser til­ba­ge på en hel ge­ne­ra­tion af børn med dår­lig samvit­tig­hed over et blind­for­søg, der skul­le ha­ve væ­ret stop­pet i idé­fa­sen. Re­ge­rin­gens fol­ke­sko­lere­form trå­d­te i kraft ved sko­lestart sid­ste år.

Fo­to: David Leth Wil­li­ams/ Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.