ØKO­NOM ISK

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

KRI­SE

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, der af bå­de po­li­ti­ske ven­ner og mod­stan­de­re er kendt for sit skar­pe in­tel­lekt, er me­re el­ler min­dre fri­vil­ligt hav­net i sin kæ­re­ste Dot Wes­smans øko­no­mi­ske ned­t­ur.

Stem­me­slu­ge­ren fra Dansk Fol­ke­par­ti er ved si­den af sin po­li­ti­ker- kar­ri­e­re ind­sat som di­rek­tør i tre sel­ska­ber.

Et af de sel­ska­ber har di­rek­te trå­de til sel­ska­ber­ne bag det nu luk­ke­de Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re ved Kø­ben­havn, som Dot Wessman og hen­des tid­li­ge­re part­ner Tom­my Wessman står bag.

Sel­ska­bet har ud­over Dam­hus Tivoli i åre­vis haft for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken, nord for Kø­ben­havn.

Dam­hus Tivoli luk­ke­de i 2013, men al­le­re­de i 2011 kom Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt på ba­nen. Det ske­te som di­rek­tør i sel­ska­bet med nav­net ApS HEH 1045, som i 2011 køb­te 50 pct. af hol­dings­el­ska­bet Dam­hus Hol­ding, der er den nød­li­den­de pen­ge­tank bag det nu luk­ke­de Dam­hus Tivoli. Sel­ska­bet køb­te halv­de­len af an­par­ter­ne i Dam­hus Hol­ding for én kro­ne.

Kæm­pe gæld

Det er ik­ke lyk­ke­des BT, at få en kom­men­tar til hand­len i 2011, men BTs gen­nem­gang af de se­ne­ste regn­ska­ber vi­ser, at der er en gæld på 19,5 mio. kr. i sel­ska­bet bag Dam­hus Tivoli, mens fle­re for­ly­stel­ser på ring, « si­ger cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm.

Dot og Tom­my Wessman har da og­så så sent som i 2013 belånt de­res fæl­les hus - som de har, selv­om de ik­ke er part­ne­re me­re - med 6,16 mio. kro­ner. Det frem­går af ting­lys­nings- pa­pi­rer­ne på hu­set.

Læg­ger man den pri­va­te gæld oven i virk­som­heds­gæl­den, så står par­ret alt­så med et mi­nus på ca. 17 mio. kr.

Hver­ken Dot Wessman el­ler Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har øn­sket at ud­ta­le sig. BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Tom­my Wessman.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.