’’

BT - - NYHEDER - Cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm

De­res sel­ska­ber le­ver ude­luk­ken­de på kre­di­to­rer­nes nå­de

Bak­ken og­så gør øko­no­misk ondt.

Her vi­ser regn­ska­ber­ne, at Dot Wessman og Tom­my Wes­smans sel­skab har en gæld på 38,1 mio. kr. Det gi­ver et sam­let mi­nus på 57,6 mio. kr., og gæl­den over­sti­ger vær­di­en af de grun­de og byg­nin­ger og øv­ri­ge ak­ti­ver, der er i de­res virk­som­he­der.

Hvis par­ret gjor­de kas­sen op nu, vil­le de iføl­ge egen­ka­pi­tal- po­ster­ne i regn­ska­ber­ne kom­me ud med et mi­nus på 11,8 mio. kr.

I regn­ska­ber­ne be­teg­nes re­sul­ta­ter­ne som ‘ util­freds­stil­len­de’.

Le­ver på kre­di­to­rers nå­de

» Sel­ska­ber­ne le­ver ude­luk­ken­de på kre­di­to- rer­nes nå­de. De vil kun­ne sen­de sel­ska­ber­ne i gra­ven ved at kræ­ve de­res til­go­de­ha­ven­der be­talt - og i sid­ste in­stans, når det ik­ke sker, ind­gi­ve kon­kurs­be­gæ-

Dot og Tom­my Wessman ejer i fæl­les­skab fle­re sel­ska­ber, der dri­ver for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken plus det nu Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re ved Kø­ben­havn. De er og­så fæl­les om en højt belånt vil­la og en kæm­pe gæld. Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet for Dansk Fol­ke­par­ti - og di­rek­tør i fle­re af kæ­re­sten Dot Wes­smans nød­li­den­de sel­ska­ber. Fo­to: Erik Lun­tang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.