Her er Dots red­ning - må­ske

En æn­dret lo­kal­plan kan py­n­te på regn­ska­bet

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen.

Ti­vo­li­et er luk­ket, men grun­den kan snart væ­re man­ge mil­li­o­ner værd.

DAM­HUS TIVOLI

Det har i fle­re år væ­ret Dot og Tom­my Wes­smans øn­ske at byg­ge bo­li­ger på grun­den, hvor Dam­hus Tivoli lig­ger. Nu ser drøm­men ud til at bli­ve til vir­ke­lig - og det kan gi­ve for­ret­nings- par­rets skran­ten­de øko­no­mi en ge­val­dig saltvand­s­ind­sprøjt­ning.

» Dam­hus Tivoli er ik­ke ren­ta­belt me­re. Vi har for­søgt i man­ge år, at få det til at kø­re, men det kan

i k ke be­ta­le sig, « sag­de Dot Wessman til BT i 2013.

Den­gang var pla­nen at op­fø­re et højhus, og en fortje­ne­ste på 30 mio. kr. blev nævnt.

Nu er pla­nen, der blev præ­sen­te­ret på et bor­ger­mø­de 14. ja­nu­ar i år, at op­fø­re ræk­ke­hu­se i to eta­ger og lej­lig­heds­kom­plek­ser i tre og fi­re eta­ger på ti­vo­li­grun­den, der i dag står og for­fal­der. Og den plan kan an­gi­ve­ligt snart fø­res ud i li­vet.

I hvert fald for­tæl­ler for­man­den for Tek­nik- og Mil­jø­ud­val­get i Rø­d­ov­re Kom­mu­ne, Svend Erik Pe­der­sen ( SF), at ud­val­get i næ­ste må­ned ved­ta­ger en lo­kal­plans­æn- dring, der be­ty­der, at der kan byg­ges bo­li­ger på grun­den.

Ef­ter lo­kal­plans­æn­drin­gen er ved­ta­get i ud­val­get, skal den igen­nem by­rå­det, in­den den sen­des i høring i ot­te uger.

Men kom­mu­nen er me­get in­ter­es­se­ret i at få ‘ ud­vik­let om­rå­det’, og det er Svend Erik Pe­der­sens for­vent­ning, at der snart kan op­fø­res ræk­ke­hu­se og lej­lig­he­der på grun­den, hvor Dam­hus Tivoli ind­til luk­nin­gen i 2013 har lig­get.

At­trak­tivt om­rå­de

Hvis lo­kal­plans­æn­drin­gen gli­der igen­nem vil det for­ø­ge grun­dens vær­di be­trag­te­ligt.

Om­rå­det er et af de mest at­trak­ti­ve i Rø­d­ov­re Kom­mu­ne, op­ly­ser den lo­ka­le Ny­bo­lig- mæg­ler Martin Ene­mær­ke, der for­kla­rer, at be­lig­gen­he­den er i top, hvil­ket vil smit­te af på kva­drat­me­ter­pri­ser­ne i de kom­men­de bo­li­ger, der iføl­ge mæg­le­ren vil lan­de på mel­lem 25.000 og 30.000 kr. Mindst.

Det er uklart, om Dot og Tom­my Wessman vil sæl­ge Dam­hus- grun­den, når lo­kal­pla­nen er ble­vet æn­dret, el­ler om de selv vil op­fø­re hu­se, som der­ef­ter sæl­ges. sris, ufjo

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.