Dot sta­dig gift m

Den kend­te Bak­kesan­ge­r­in­de Dot Wessman, der er kæ­re­ste med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, er sta­dig gift med sin eks­mand

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk ufjo@ bt. dk

FOR­VIR­RING

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Kæ­re­ste­par­ret Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og Dot Wessman har måt­tet ind­ret­te sig ut­ra­di­tio­nelt pga. Dot Wes­smans for­ret­nin­ger.

Bl. a. er Dot Wessman sta­dig gift med sin eks­mand, Tom- my Wessman, li­ge­som Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er ind­sat som di­rek­tør i tre sel­ska­ber, som knyt­ter sig til Dot Wes­smans for­ly­stel­ses­for­ret­nin­ger på hen­holds­vis Dy­re­havs­bak­ken og det luk­ke­de Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re.

Sam­men med sin for­ret­nings­part­ner Tom­my Wessman er Dot Wessman nem­lig ejer af det nu luk­ke­de Dam­hus Tivoli i Rø­d­ov­re, li­ge­som de via en stri­be sel­ska­ber står bag fle­re for­ly­stel­ser på Dy­re­havs­bak­ken nord for Kø­ben­havn.

Men for­ret­nin­ger­ne er ik­ke det ene­ste, der knyt­ter Tom- my og Dot Wessman sam­men. For­ret­nings­part­ner­ne kan sta­dig kal­de sig mand og ko­ne, idet de på pa­pi­ret sta­dig er gift, selv om de i en år­ræk­ke re­elt har le­vet hver for sig, og Dot Wessman si­den 2007 har dan­net par med Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Alt­så må Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt le­ve med, at hans kæ­re­ste er gift med ‘ eks­man­den’.

Tid­li­ge­re er det dog ble­vet be­skre­vet, at de­res fort­sat­te æg­te­skab skyl­des ‘ hen­syn til fæl­les for­ret­ning’.

’ Det be­kræf­tes, at Tom­my og Dot Wessman i juri­disk for­stand al­drig er skilt. Det­te skyl­des hen­syn til fæl­les for­ret­ning. Tom­my og Dot Wessman er re­gi­stre­ret ved de of­fent­li­ge myn­dig­he­der - her­un­der Skat - som ik­ke sam­bo­en­de.

Det­te er en al­ment kendt kon­struk­tion for æg­te­fæl­ler med stør­re fæl­les virk­som­he­der, der væl­ger at le­ve ad­skilt,’ skrev Mes­ser­s­ch­midts rå­d­gi­ver Kri­sti­an We­der­kin­ck Ole­sen til uge­bla­det Se og Hør i 2011.

Fæl­les hus

Ud­over at væ­re gift på pa­pi­ret, hol­des ‘ æg­te­par­ret’ og­så

Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt for­an Bak­kens Hvi­le på Dy­re­havs­bak­ken, nord for Kø­ben­havn.

Ar­kiv­fo­to: Anders De­bel Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.