Med eks­man­den

BT - - NYHEDER -

sam­men af et hus. De har nem­lig en vil­la på den at­trak­ti­ve vil­la­vej Emi­liekil­de­vej 50 i Klam­pen­borg, hvor og­så prins Joachim bor.

Vil­la­en er et fæl­lese­je. Den of­fent­li­ge ejen­doms­vur­de­ring lig­ger på 7,2 mio. kr. Par­ret har op­ta­get lån i ejen­dom­men - se­ne­st i 2013, hvor par­ret lån­te 6,16 mio. kr. i vil­la­en, frem­går det af ting­lys­nings- pa­pi­rer­ne.

’ Omvendt ko­ne­fin­te’

At eks’er­ne sta­dig er gift kan gi­ve god me­ning, for­tæl­ler ad­vo­kat og eks­pert i fa­mi­li­e­ret Ul­rik Grøn­borg.

» Hvis en af æg­te­fæl­ler­ne har pri­vat gæld, vil kre­di­to­rer­ne kun­ne drage nyt­te af en skils­mis­se i form af halv­de­len af den an­den æg­te­fæl­les for­mue. Men så læn­ge de er gift, er den an­den æg­te­fæl­les for­mue urør­lig for kre­di­to­rer, uan­set om der er sæ­re­je el­ler fæl­lese­je, « si­ger han.

‘ Æg­te­par­ret’ Wessman ser dog ik­ke pas­sivt til den øko­no­mi­ske ned­t­ur.

Som det frem­går af de fo­re­gå­en­de si­der, så sat­ser Dot og Tom­my Wessman på, at Dam­hus Tivoli- grun­den i Rø­d­ov­re kan bli­ve mil­li­o­ner af kro­ner værd ef­ter en lo­kal- plans­æn­dring, der ven­tes at bli­ve ved­ta­get i næ­ste må­ned.

Al­le­re­de i 2011 fo­re­tog Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt en ma­nøv­re, som en eks­pert kal­der en ‘ omvendt ko­ne­fin­te’, og som kan ses som en for­be­re­del­se på, at den frem­ti­di­ge ge­vinst bli­ver så høj som mu­ligt.

Ma­nøv­ren be­står i, at der i 2011 blev op­ret­tet et sel­skab med nav­net ApS HEH 1045. Sel­ska­bet køb­te 50 pct. af an­par­ter­ne i det gælds­pla­ge­de sel­skab Dam­hus Hol­ding ApS, som Dot Wessman og Tom­my Wessman står i spid­sen for. Sel­ska­bet er pen­ge- tan­ken bag Dam­hus Tivoli. Pri­sen for an­par­ter­ne var - frem­går det af regn­ska­ber­ne - 1 kro­ne.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev kort ef­ter op­ret­tel­sen ind­sat som di­rek­tør i fir­ma­et. Og iføl­ge det se­ne­ste års­regn­skab er Mes­ser­s­ch­midt sta­dig di­rek­tør.

Kan væ­re smart træk

Ma­nøv­ren med at kø­be halv­de­len af hol­ding- sel­ska­bet kan vi­se sig at væ­re et smart øko­no­misk træk, hvis Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og­så er ejer af virk­som­he­den. Det er dog uklart, hvem der ejer an­par­ter­ne i ApS HEH 1045.

» Hvis Dot Wessman har væ­ret vi­den­de om, at der var ud­sigt til, at an­par­ter­ne vil­le sti­ge i vær­di, kan sal­get til Mes­ser­s­ch­midts sel­skab væ­re sket ud fra et øn­ske om, at vær­di­stig­nin­gen ik­ke fuldt ud skul­le kom­me hen­des per­son­li­ge kre­di­to­rer til go­de.

Halv­de­len af vær­di­stig­nin­gen ka­na­li­se­res med sal­get over til Mes­ser­s­ch­midts sel­skab og kan så­le­des ik­ke rø­res af Dot Wes­smans per­son­li­ge kre­di­to­rer, « si­ger cand. jur. med spe­ci­a­le i skat­te­ret Mi­cha­el Eg­holm.

Han til­fø­jer: » På den må­de sva­rer det til at la­ve en ’ omvendt ko­ne­fin­te.’

BT har for­søgt at få en kom­men­tar til kon­struk­tio­nen, men hver­ken Dot Wessman el­ler Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt har øn­sket at ud­ta­le sig. BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Tom­my Wessman.

Vil­la­en i Klam­pen­borg nord for Kø­ben­havn, som Dot Wessman og Tom­my Wessman har ta­get mil­li­onlån i. Fo­to: Thomas Lek­feldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.