Dyrt at bli­ve skilt

BT - - NYHEDER -

BAG­GER- SA­GEN

Det kan væ­re en rig­tig dyr for­nø­jel­se at bli­ve skilt. Ste­in Bag­ger- sa­gen er et ek­sem­pel på, hvor­dan en skils­mis­se kan ram­me en tid­li­ge­re æg­te­fæl­le, hvis der er kre­di­to­rer in­vol­ve­ret.

Ef­ter at hans bed­rag var ble­vet af­slø­ret, søg­te hans da­væ­ren­de ko­ne Anet­te Ut­tent­hal om skils­mis­se. Ef­ter­føl­gen­de for­søg­te hun at få skils­mis­sen an­nul­le­ret, for­di den be­tød at kre­di­to­rer­ne i kon­kurs­bo­et plud­se­lig kun­ne be­slag­læg­ge vær­di­er fra hen­de for i alt 7,5 mio. kr.

Ad­vo­kat og eks­pert i fa­mi­li­e­ret, Ul­rik Grøn­borg, for­kla­rer, at så læn­ge man er gift, er Xs for­mue urør­lig for Ys kre­di­to­rer, uan­set om der er sæ­re­je el­ler fæl­lese­je.

Kre­di­to­rer­ne kom­mer

For­kla­rin­gen på, at man i Bag­ger- sa­gen vil­le an­nul­le­re skils­mis­sen, var net­op, at Ste­in Bag­gers kre­di­to­rer ik­ke vil­le kun­ne rø­re Anet­te Ut­tent­hals bank­kon­ti, mens de sta­dig var gift.

Men i det øje­blik de blev skilt, åb­ne­de det op for, at kre­di­to­rer­ne kun­ne be­slag­læg­ge hen­des vær­di­er.

Ul­rik Grøn­borg op­ly­ser, at ek­semp­let il­lu­stre­rer, at hvis en af æg­te­fæl­ler­ne har pri­vat gæld, vil kre­di­to­rer­ne kun­ne få glæ­de af en skils­mis­se i form af halv­par­ten af den an­den æg­te­fæl­les for­mue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.