Kjær­s­gaard hyld

Pia slut­ter fred med Nør­re­bro over en flæ­skes

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

VEL­BE­KOM­ME

Det er ik­ke så tit, der står PETvag­ter uden­for og mum­ler lav­mælt i de­res he­ad­set, når der åb­ner en ny sandwi­ch­bar i Kø­ben­havn.

Men så­dan var det lør­dag ef­ter­mid­dag, da Gri­sen åb­ne­de på Nør­re­bro li­ge ved Fre­dens Park.

År­sa­gen var ik­ke løf­tet om 500 gra­tis flæ­ske­s­tegs­sandwich, som in­de­ha­ver­ne hav­de lok­ket med, men der­i­mod æres­gæ­sten, der var in­vi­te­ret til at klip­pe snoren over: Dansk Fol­ke­par­tis vær­di­o­rd­fø­rer, Pia Kjær­s­gaard.

Nør­re­bro må nok reg­nes for at væ­re et af de ste­der i Dan­mark, hvor den tid­li­ge­re DF- for­mands po­pu­la­ri­tet er ab­so­lut la­vest. I 1998 blev hun over­fal­det, da en jour­na­list fra DR- pro­gram­met Strax vil­le in­ter­viewe hend­de i Grif­fen­felds­ds­ga­de og hun måt­te sø­ge dæk­ning i en bank på Nør­re­bro­ga­de.

Men de ti­der er åben­bart for længst for­bi, el­ler og­så må man san­de, at vej­en til al­le dan­ske­res hjer­te går gen­nem ma­ven.

For der var in­gen su­re mi­ner, da Pia Kjær­s­gaard klip­pe­de snoren over og er­klæ­re­de ’ Gri­sen’ åben.

Der var mødt fle­re hund­re­de sult­ne Nør­re­bro- bor­ge­re op, og de klap­pe­de al­le sam­men lystigt.

Dan­ske vær­di­er

Det så nær­mest ud til, at Pia Kjær­s­gaard har slut­tet fred med Nør­re­bro.

» Ja, det gik me­get godt, ik­ke. Men det er jo hel­ler ik­ke Blå­gårds Plads, « sag­de Pia Kjær­s­gaard, der hav­de ta­get sin mand Hen­rik Thorup med.

» Jeg fik en hen­ven­del­se fra Ka­tri­ne og Umut, og jeg syn­tes, det var helt fan­ta­stisk - re­tro og godt gam­mel­dags dansk he­le vej­en igen­nem. Og så ser­ve­rer de flæ­ske­s­tegs­sandwich og er to un­ge men­ne­sker, der har ta­get et ini­ti­a­tiv. Det kun­ne jeg ik­ke stå for, « si­ger Pia Kjær­s­gaard.

» De syn­tes, jeg skul­le åb­ne re­stau­ran­ten, og jeg syn­tes, det var så friskt gjort. De vil­le ger­ne ha­ve en, der stod for dan­ske vær­di­er. Og det er jeg jo stolt af. De har hængt bil­le­der op af Dron­nin­gen og Prins­ge­ma­len, og der er så­dan lidt kron­hjort og sko­vsø over det, og det kan jeg jo godt li­de, « si­ger hun.

Ma­ster­chef- vin­der

Grillmester er Umut Ra Sa­karya, ny­slå­et ’ Ma­ster­chef’- vin­der i ’ Mig og min kok’- ud­ga­ven, hvor han før­te René Dif til tops. Umut har selv ar­bej­det på gril­l­bar og pizze­ria i si­ne tid­li­ge år, men knok­let sig op ad den kuli­na­ri­ske sti­ge, blandt an­det som fri­vil­lig på Ge­ra­ni­um og se­ne­re sous­chef på Ra­va­ge.

Hans kæ­re­ste, Ka­tri­ne Hjorth, er pro­fes­sionba­chel­or i er­næ­ring og sund­hed, og som AOK. dk skri­ver, har par­ret nu ’ valgt at gø­re dansk gril­l­mad ære ved at be­hand­le den med den respekt, den fortje­ner.’

» Her er ik­ke pil­let ved tra­di­tio­ner­ne. Der er præ­cis det i sandwi­che­ne, som der skal væ­re, men ar­bejds­ind­sat­sen og den tek­ni­ske know- how er hæ­vet be­trag­te­ligt, så de er kom­met over i mod­sat­te grøft af bil­lig­ste fryse­va­rer og en tur i øn­ske­brøn­den ( fri­tur­e­gry­den). Der er de se­ne­ste må­ne­der la­vet utal­li­ge test af rød­kål, hjem­me­rør­te may­on­nai­ser, bol­ler, den tyk­ke­ste sovs la­vet på god fond og selv­føl­ge­lig svin, « ly­der det be­gej­stret fra AOK.

Æb­leski­ve­jern og skib­su­re

» Vi vil ger­ne sam­le alt, der er dansk - snaps, plat­ter, æb­leski­ve­jern, skib­su­re osv. Og Pia er jo og­så me­get dansk, kan man si­ge, « si­ger Umut Ra Sa­karya, der stam­mer fra Tyr­ki­et.

» Vi tænk­te, at Pia Kjær­s­gaard vil­le væ­re den helt rig­ti­ge per­son til at åb­ne vo­res gril­l­bar. Gril­l­ba­rer­ne er ved at ud­dø, og vi vil ger­ne vi­de­re­ud­vik­le det. Pia Kj­rs­gaard står for gam­le tra­di­tio­ner, og det gør vi og­så. «

Er al­le gla­de for det i dit tyr­ki­ske bag­land?

» Ja, de er me­get gla­de og stol­te, « si­ger han.

Pia Kjær­s­gaard hav­de dog ob­ser­ve­ret én ty­pisk dansk ting, der mang­le­de - en Ma­dam Blå.

» Og dem har jeg jo mas­ser af, så jeg tog en med som ind­flyt­ter­ga­ve, « si­ger hun. Kæ­re­sten Kathrine Hjorth si­ger: » Det er rig­tig hyg­ge­ligt, at Pia ta­ger sig tid til det. «

Nye to­ner på Nør­re­bro. Det ven­stre­o­ri­en­te­re­de kunst­n­er­kol­lek­tiv Rø­de Mor sang i 1973 om ’ Gril­l­ba­ren luk­ker nu.’ Nu er det DF, der er med til at åb­ne gril­l­ba­ren. End­nu en land­vin­ding for par­ti­et, der si­ger, de er rø­de­re end Hel­le Thor­ningS­ch­midt, men al­li­ge­vel pe­ger på Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Og Nør­re­bro si­ger ik­ke ba­re vel­kom­men, men vel­be­kom­me.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Pia Kjær­s­gaard kun­ne ik­ke stå for det, da hun fik mu­lig­hed for at re­k­la­me­re for flæ­ske­s­tegs­sandwich fra Gri­sen på Nør­re­bro. Og hun og man­den Hen­rik Thorup var sær­de­les til­fred­se med bå­de sandwich og fa­døl. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.