Knivdræb­te sin kæ­re­ste

30- årig mand stak af fra psy­ki­a­trisk af­de­ling og op­søg­te kæ­re­sten, som i man­dags an­meld­te ham for et groft over­fald

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk Fo­to: Martin Son­ne- Sch­midt

TRA­GE­DIE

En 30- årig mand stak nat­ten til lør­dag sin 29- åri­ge kæ­re­ste ihjel med en kniv. Ef­ter­føl­gen­de be­gik han selv­mord ved at hæn­ge sig selv. Nu vi­ser det sig, at han var stuk­ket af fra en psy­ki­a­trisk af­de­ling på Thi­sted Sy­ge­hus.

Han var i for­vej­en kendt af po­li­ti­et, da han var sig­tet for vold, ef­ter at kæ­re­sten i man­dags an­meld­te et groft over­fald, hvor han hav­de ta­get kvæ­ler­tag på hen­de.

Det be­kræf­ter po­li­ti­in­spek­tør Ole Hen­rik­sen fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti over for BT.

» Der hav­de tid­li­ge­re væ­ret en vold­sepi­so­de mel­lem dem. I man­dags an­meld­te hun et over­fald, som var sket nat­ten mel­lem tors­dag og fre­dag ugen for­in­den. Hun hav­de mær­ker på hal­sen ef­ter et kvæ­ler­tag, og man­den blev sig­tet for vold, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ole Hen­rik­sen til bt. dk.

Han be­kræf­ter des­u­den, at det er ta­le om et knivdrab, og at kvin­den blev fun­det uden for bo­li­gen af nog­le na­bo­er.

Par­ret er op­rin­de­ligt fra Po­len og kom til Dan­mark i 2008.

Lod sig ind­læg­ge

Man­den, Pi­o­tr Ko­lodziejczyk, hav­de fri­vil­ligt la­det sig ind­læg­ge på psy­ki­a­trisk af­de­ling ved Thi­sted Sy­ge­hus, hvor han var i be­hand­ling.

Men i nat for­lod han sy­ge- hu­set, hvor­ef­ter han tog hjem til sin kæ­re­ste på Iris­vej i den ve­stjy­ske by Ræhr, hvor han dræb­te hen­de.

Per­so­na­let på ho­spi­ta­let kon­tak­te­de po­li­ti­et, ef­ter at han hav­de for­ladt ste­det, men po­li­ti­et nå­e­de først frem, da det var for sent.

» Per­so­na­let rin­ger til os, ef- ter han har for­ladt den åb­ne af­de­ling, og vi sen­der en pa- trul­je af sted med det sam­me. Men un­der­vejs får vi at vi­de, at na­bo­er­ne har fun­det hen­de uden­for, hvor hun lig­ger død, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Ole Hen­rik­sen.

Han kan end­nu ik­ke op­ly­se, hvor lang tid der et gå­et mel­lem det tids­punkt, hvor per­so­na­let til­kal­der po­li­ti­et, til de når frem.

Hæng­te sig se­kl

I lø­bet af nat­ten fo­re­tog Midt og Ve­stjyl­lands Po­li­ti en in­ten­siv ef­ter­søg­ning ef­ter gerningsmanden, men han blev tid­ligt i mor­ges fun­det ved Tved Klit­plan­ta­ge, hvor han hav­de hængt sig selv.

Po­li­ti­in­spek­tør Ole Hen­rik­sen for­kla­rer, at der nu skal fo­re­ta­ges en un­der­sø­gel­se af, hvor­vidt po­li­ti­et kun­ne ha­ve løst op­ga­ven bed­re.

» Vi går al­tid ind og ser på, om der er no­get, vi kun­ne ha­ve gjort bed­re, og det kom­mer til at ske i næ­ste uge. «

Det af­dø­de pol­ske kæ­re­ste­par hav­de et barn sam­men, som nu over­dra­ges til so­ci­al­for­valt­nin­gen i kom­mu­nen.

Det var her i hu­set, den 30- åri­ge stak sin kæ­re­ste ihjel i nat.

Hanst­holm Knivdra­bet ske­te i den ve­stjy­ske by Ræhr. Fo­to: Goog­le­maps

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.