Rusland: USA kid­nap­per vo­res bor­ge­re

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

KOLD KRIG

Næ­sten 25 år ef­ter Den Kol­de Krigs af­slut­ning er for­hol­det mel­lem USA og Rusland på fryse­punk­tet.

Nu har det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um hældt me­re is på for­hol­det og ad­va­ret lan­dets stats­bor­ge­re mod at rej­se ud af lan­det, for­di USA ‘ dri­ver jagt på rus­se­re’.

’ Ved at tro, at de kan gø­re, hvad de vil, går Washington så langt som at kid­nap­pe vo­res bor­ge­re,’ ly­der det bl. a. i en med­del­el­se.

An­det­steds i med­del­el­sen frem­går det, iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at ‘ ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der dri­ver fort­sat en uac­cep­ta­bel jagt på rus­se­re over he­le ver­den’, og ame­ri­ka­ner­ne ’ ig­no­re­rer in­ter­na­tio­na­le love’.

Me­ga- ha­ck­er

Rus­ser­ne me­ner des­u­den, at USA ‘ vri­der ar­men om’ på lan­de, li­ge­som rus­si­ske stats­bor­ge­re bli­ver mødt med ‘ tvivls­om­me til­ta­ler’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.