’’

BT - - NYHEDER -

Ved at tro, at de kan gø­re, hvad de vil, går Washington så langt som at kid­nap­pe vo­res bor­ge­re

I med­del­el­sen bli­ver den 34- åri­ge Vla­di­mir Drink­man nævnt som et ek­sem­pel. Han blev tid­li­ge­re i år ud­le­ve­ret til USA fra Hol­land.

Han, der af nog­le kal­des kre­dit­kort- me­ga­ha­ck­e­ren, er sig­tet for med­vir­ken i en sag om 160 mil­li­o­ner stjå­l­ne kre­dit­kort, som skal ha­ve ko­stet sto­re sel­ska­ber fle­re hund­re­de mil­li­o­ner dol­lar.

Vla­di­mir Drink­man næg­ter sig skyl­dig i an­kla­ger­ne mod ham.

Den op­sigtsvæk­ken­de med­del­el­se fra det rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um kom­mer ef­ter læn­ge­re tids an­strengt for­hold mel­lem Rusland og den ve­st­li­ge ver­den.

Kon­flik­ten på Krim- halvø­en i Ukrai­ne fik for al­vor for­hol­det til at ram­me fryse­punk­tet. Præ­si­dent Pu­tin har fle­re gan­ge næg­tet, at der er rus­si­ske sol­da­ter i Ukrai­ne, men i en ny OSCErap­port bli­ver det do­ku­men­te­ret, at rus­si­ske krigs­fan­ger har er­kendt at væ­re en del af den rus­si­ske hær.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.