’ Ven­stre­flø­jens ra­cis­me er vær­st’

BT - - NYHEDER - Kark-

Ind­van­dre­re og flygt­nin­ge i Dan­mark bli­ver ud­sat for ra­cis­me – bå­de fra den ek­stre­me høj­re­fløj og den ek­stre­me ven­stre­fløj. Men ven­stre­fløj­en er vær­st, me­ner El­mas Ber­ke.

» Når ven­stre­fløj­en og høj­re­fløj­en skæn­des om mus­li­mer­ne, er det de­res eget gam­le had, de næ­rer, og mus­li­mer­ne bli­ver ba­re brugt i det spil. De ek­stre­me på høj­re­fløj­en blan­der alt i is­lam sam­men i en stor pæ­re­væl­ling. Og ven­stre­ek­stre­mi­ster­ne har nær­mest umyn­dig­gjort mus­li­mer­ne som små stak­kels børn, man kan ta­le ned til. Høj­re­ek­stre­mi­ster­nes ra­cis­me er til at ta­ge og fø­le på, men den dér umyn­dig­gø­rel­se fra ven­stre­fløj­en er end­nu vær­re. De ser jo ned på mig, som om jeg ik­ke selv var i stand til at tæn­ke. Li­ge nu i 2015 fejrer vi hund­re­de­å­ret for kvin­ders val­gret i Dan­mark – vel vi­den­de, at der er kvin­der i det dan­ske sam­fund, som ik­ke er i nær­he­den af li­ge­be­ret­ti­gel­se. Vi gør ba­re krav på de sam­me ret­tig­he­der, som an­dre ta­ger for gi­vet, « si­ger El­mas Ber­ke.

» Man kan ik­ke lov­gi­ve sig ud af det. Vi har al­le­re­de love. Men det skal hol­dings­be­ar­bej­des in­de­fra.

Hvis en kvin­de kla­ger over sin egen fa­mi­lie, bli­ver hun ud­stødt af he­le fa­mi­li­en. Tæp­pet bli­ver re­vet væk un­der he­le hen­des liv. Sta­ten bur­de ta­ge over og læg­ge sag an på dis­se pi­gers veg­ne. Sko­len er et frirum, hvor der er in­ter­es­se for at hø­re en ung pi­ges me­ning. Der­hjem­me får hun at vi­de, at det er kom­plet uin­ter­es­sant. Jeg kun­ne og­så godt tæn­ke mig, at de­mo­kra­ti kom på sko­le­ske­ma­et. «

Ro­den til alt ondt

» Ghet­to­er­ne er ro­den til alt ondt. Man hol­der hin­an­den i skak og hol­der øje med hin­an­den. Mø­des en ung pi­ge ude på ga­den med en dreng, kan hun væ­re sik­ker på, at nyhe­den er nå­et hjem til hen­des for­æl­dre, in­den hun selv er nå­et hjem, « si­ger El­mas Ber­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.