En kon­ge­lig f

BT - - NYHEDER - Maria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk

ÆRESGÆST

Grus­sti­er­ne var re­vet snor­li­ge. Fest­tel­tet var rejst. Sko­lens ele­ver var klædt i halv gal­la- uni­form, da Her­lufsholm Sko­le i går fejre­de 450 års ju­bilæum. En fest­dag, som den tra­di­tions­bund­ne sko­le har brugt over et år på at plan­læg­ge, og hvor dron­ning Mar­gret­he var æresgæst.

På sla­get 9.00 be­gynd­te ju­bilæums­ar­ran­ge­men­tet, da Dan­ne­brog strøg til tops mod en næ­sten skyfri him­mel. Flag­hejs­nin­gen blev fulgt af fæl­les­san­gen ’ Der er in­gen­ting, der ma­ner’, sun­get af sko­lens ele­ver ak­kom­pag­ne­ret af to ele­ver på trom­pet.

Og­så gar­der­hus­a­rer­ne var på et gen­vi­sit i Næst­ved, de­res tid­li­ge­re hjem­by. He­ste­ne var ik­ke me­get for at be­træ­de de ujæv­ne bro­sten, al­li­ge­vel lyk­ke­des det Gar­der­hus­ar­re­gi­men­tet at stå klar på rad og ræk­ke til at mod­ta­ge æres­gæ­sten, dron­ning Mar­gret­he, da hun an­kom til Her­lufsholm Kir­ke klok­ken 10.04 for at over­væ­re sko­lens fest­g­udtje­ne­ste.

Gen­syns­glæ­de

For Dron­nin­gen be­tød ju­bilæ­et og­så et gen­syn med hen­des æld­ste bar­ne­barn, 15- åri­ge prins Ni­ko­lai, der er kostsko­le­e­lev i 10. klas­se på sko­len. På trods af re­la­tio­nen til da­gens æresgæst sad prin­sen dog blandt si­ne klas­se­kam­me­ra­ter på kir­kens sto­leræk­ker.

Ma­jestæten smi­le­de til sit bar­ne­barn, da hun an­kom til kir­ken, men der var dog ik­ke an­led­ning til den helt sto­re di­a­log mel­lem dem. Kort ef­ter fest­g­ud­stje­ne­sten skul­le dron­ning Mar­gret­he af­slø­re sko­lens nye skul­p­tur la­vet af bil­led­hug­ger Eva Steen Christensen.

Roy­a­le plig­ter

I fæl­les­skab med sko­lens rek­tor, Klaus Eu­se­bi­us Jakob­sen, løs­ne­de ma­jestæten det blå bånd, der sad om det klæ­de, der skjul­te den tre me­ter hø­je bron­zeskul­p­tur. Med en guldsaks klip­pe­de ma­jestæten bån­det over, trak klæ­det af og kig­ge­de in­ter­es­se­ret på skul­p­tu­ren, alt imens kunste­ren ivrigt for­tal­te om vær­ket.

Ef­ter­føl­gen­de spad­se­re­de dron­ning Mar­gret­he fra sta­tu­en i Nyha­ve, for­bi kir­ken, ned langs Her­lufsholm Al­lé, og ind i cen­trum af sko­le­byg­nin­ger­ne, hvor hun ind­vie­de en ny sko­le­gård, sko­lens nye ’ Rø­de Plads’.

Her blev 450 rø­de bal­lo­ner sendt til vej­rs sva­ren­de til de år, sko­len har ek­si­ste­ret.

Ar­ran­ge­men­tet slut­te­de med en ju­bilæums­fo­re­stil­ling i sko­lens sto­re idræts­hal, Trol­le­hal­len, der er opkaldt ef­ter sko­lens grund­læg­ger, Her­luf Trol­le. Her var der bå­de ta­ler, kor­sang og bal­let fra Den Kon­ge­li­ge Bal­let til dron­ning Mar­gret­hes sto­re for­nø­jel­se.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Dron­ning Mar­gret­he og sko­lens rek­tor, Klaus Eu­se­bi­us Jakob­sen, nød sy­net af de 450 rø­de bal­lo­ner, der blev sendt til vej­rs og der­med mar­ke­re­de ind­vi­el­sen af sko­lens nye ’ Rø­de Plads’, en ny sko­le­gård.

Prins Ni­ko­lai går i 10. klas­se på Her­lufsholm Sko­le, hvor han og­så bor. Her ses han i rask trav henover gårds­plad­sen på vej til flag­hejs­ning. Til trods for prins Ni­ko­lais re­la­tion til da­gens æresgæst var han blot gæst i går på li­ge fod med si­ne sko­le­kam­me­ra­ter. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Sko­lens 3. g- ele­ver bæ­rer som de ene­ste af sko­lens ele­ver hat­te samt hvi­de ne­der­de­le el­ler buk­ser, som ken­de­teg­ner, at de er sko­lens æld­ste år­gang.

Dron­nin­gen kig­ge­de in­ter­es­se­ret på den nye skul­p­tur. Skul­p­tu­ren er in­spi­re­ret af de ele­men­ter, der fin­des i Her­lufsholms ar­ki­tek­tur, og sym­bo­li­se­rer ’ vil­je’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.