Fest­dag

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Det var en lør­dag ud over det sæd­van­li­ge på Her­lufsholm Sko­le i går. De uni­form­s­klæd­te ele­ver ven­te­de spændt på dron­ning Mar­gret­hes an­komst. Og med gar­der­hus­a­rer og 450 bal­lo­ners luft­gang var der ri­ge­ligt at ta­ge bil­le­der af for de un­ge.

Med rø­de bal­lo­ner ven­te­de Her­lufsholm Sko­les ele­ver på, at Dron­nin­gen skul­le ind­vie de­res nye sko­le­gård, ’ Rø­de Plads’. Her­ef­ter blev de 450 bal­lo­ner sendt til vej­rs - én for hvert år sko­len har ek­si­ste­ret.

Her­lufsholms 450 års ju­bilæum be­gynd­te med flag­hejs­ning. Si­den tog de velklæd­te børn og un­ge imod dron­ning Mar­gret­he.

He­sten, der før­te an, da Gar­der­hus­ar­re­gi­men­tet red ned ad Her­lufsholms Al­lé, var ik­ke me­get for at be­træ­de de ujæv­ne bro­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.