LI­VET PÅ DET DAN

Her­lufsholm er lan­dets stør­ste og æld­ste kostsko­le, med 450 års hi­sto­rie bag de rø­de mur­sten

BT - - NYHEDER - Siska Si­mo­ne Bengts­son sisb@ bt. dk mkn@ bt. dk

JU­BILÆUM

Mads Kor­sa­ger Nielsen Kostsko­len Her­lufsholm er ik­ke, som dan­ske sko­ler er flest. Ele­ver­ne går i skole­u­ni­form, de ta­ler det sær­li­ge hjem­mela­ve­de her­lovi­a­ner­sprog, og i kloster­kir­ken hæn­ger grund­læg­ge­rens skud­hul­le­de rust­ning.

I den­ne we­e­kend fejrer den tra­di­tions­ri­ge in­sti­tu­tion sit 450 års ju­bilæum. Som et led i fest­lig­he­der­ne be­søg­te dron­ning Mar­gret­he i går sko­len, hvor prins Joachim og gre­vin­de Ale­xan­dras æld­ste søn prins Ni­ko­lai, snart af­slut­ter 10. klas­se.

Prins Ni­ko­lai er blot det se­ne­ste ka­pi­tel i for­tæl­lin­gen om den dan­ske eli­tesko­le, der lig­ger som en dansk ud­ga­ve af trold­mands­sko­len Hogwarts fra ’ Har­ry Pot­ter’ ved Næst­ved på Midtsjæl­land.

» Det gjor­de et kæm­pe ind­tryk på mig at kom­me ind bag Her­lufsholms mu­re, « si­ger tv­til­ret­te­læg­ge­ren Anders Ag­ger, der i 2004 tog DR- se­er­ne med in­den­for i en do­ku­men­tar­se­rie.

» Det var pri­mært, for­di jeg tog al­le mi­ne mel­hvi­de mid­delklas­se­for­dom­me med ind. De blev i nog­le til­fæl­de be­kræf­tet, men be­stemt og­så ma­net i jor­den, « for­tæl­ler Anders Ag­ger.

For ’ ær­li­ge mænds børn’

Sko­len blev grund­lagt af det barn­lø­se par, søhel­ten Her­luf Trol­le og hans hu­stru, Bir­git­te Gøye. Den ade­li­ge Trol­le­fa­mi­lie hav­de få år tid­li­ge­re over­ta­get byg­nin­ger­ne, der si­den mid­delal­de­ren hav­de hu­set et klo­ster med be­ne­dik­ti­ner­mun­ke.

Par­ret be­slut­te­de at op­ret­te en sko­le for ’ ade­li­ge og an­dre ær­li­ge mænds børn’ på ste­det.

Ad­miral Her­luf Trol­le selv nå­e­de dog al­drig at op­le­ve sin her­re­gård som fun­ge­ren­de sko­le. Sam­me år om­kom han af de skud­sår, han fik un­der et søslag mod sven­sker­ne. I dag hæn­ger hans skud­hul­le­de rust­ning i kloster­kir­ken, hvor ele­ver­ne om mor­ge­nen sam­les til mor­gensang.

Her­lufsholm er i det he­le ta­get et sted, hvor de 630 ele­ver går hånd i hånd med tra­di­tio­ner­ne. Skole­u­ni­for­men er det mest syn­li­ge sym­bol på det­te: Mør­ke­blå bla­zer for al­le. Pi­ger­ne i mør­ke­grå, plis­se­ret ne­der­del, dren­ge­ne i buk­ser. På bry­stet ud­gør Trol­le- og Gøye- slæg­ter­nes to vå­benskjol­de sko­lens logo. Buk­ser­nes far­ve el­ler et sym­bol på bla­ze­ren vi­ser, om den en­kel­te elev er en præ­fekt, en så­kaldt rol­lemo­del el­ler men­tor, der skal gu­i­de og vej­le­de de an­dre ele­ver.

Kam­me­ra­top­dra­gel­se

Net­op hi­sto­ri­en om præ­fek­ter­ne hø­rer til blandt sko­lens me­re bit­re ar­ve­gods. Tid­li­ge­re var det dem, der ved hjælp af af­straf­fel­se op­dra­ge­de de min­dre ele­ver. Po­pu­lært sagt ka­nø­f­le­de 3. g’er­ne dem fra 6. klas­se.

Et brutalt sy­stem af kam­me­ra­top­dra­gel­se, hvor ele­ver blev luk­ket in­de i af­falds­rum i da­ge­vis el­ler i ti­me­vis stod

Hver mor­gen sam­les ele­ver­ne til mor­gensang i kloster­kir­ken. Fo­to: Pe­ter Helles Erik­sen og Sø­ren St­ef­fen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.