NSKE HOGWARTS

BT - - NYHEDER -

på kol­de stengul­ve med ba­re fød­der, hvis de f. eks. sov over sig

et blev en­de­gyl­digt lagt i gra­ven i 1993, da den nu­væ­ren­de rek­tor, Klaus Eu­se­bi­us Jakob­sen, over­tog ro­ret på ad­mira­lens gam­le sko­le.

Han af­skaf­fe­de præ­fek­ter­nes mu­lig­hed for at straf­fe kam­me­ra­ter­ne og ud­del­te Jan Gil­lous ro­man ’ Ond­ska­ben’ til skræk og ad­var­sel i læ­rer­sta­ben.

I dag kan præ­fek­ter­ne højst ’ sen­de folk tid­li­ge­re i seng, hvis de ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt’, for­tal­te en af dem til Kri­ste­ligt Dag­blad kort før jul.

Eli­te er an­det end et navn

Det var og­så rek­tor Klaus Eu­se­bi­us Jakob­sen, der gjor- de op med, at de før­en­de på lan­dets eli­tesko­le er dem, der har det ret­te ef­ter­navn.

» De må ger­ne væ­re eli­te in­den for et sko­le­fag, til en sports­gren el­ler væ­re en eli­te­kam­me­rat. Men de er ik­ke eli­te, for­di de har de rig­ti­ge for­æl­dre, « sag­de han i 2014.

I dag er Her­lufsholm åben for al­le ele­ver, der sø­ger, bli­ver vur­de­ret eg­net ved en sam­ta­le el­ler op­fyl­der kra­vet om mindst syv i ka­rak­ter i al­le cen­tra­le gym­na­sie­fag.

Sor­te­rin­gen sker dog al­le­re­de læn­ge før, idet det ko­ster knap 150.000 kr. år­ligt for for­æl­dre­ne at ha­ve et barn på Her­lufsholm. Der­til kom­mer ud­gif­ter til uni­form, ud­flug­ter og lig­nen­de. På den må­de er Her­lufsholm Kostsko­le – selv om 12- tals- ele­ver kan få ra­bat – sta­dig en sko­le for fa­mi­li­er med en . vis øko­no­misk pol­string.D

Der går 630 ele­ver på Her­lufsholm. Af dem bor 290 på sko­lens om­rå­de – de så­kald­te ko­ste­le­ver – mens re­sten er da­ge­le­ver. Sko­len til­by­der un­der­vis­ning fra fol­ke­sko­lens 6. klas­se til gym­na­siets 3. g.

’ De har fat i no­get’

Før Anders Ag­ger gik i gang med op­ta­gel­ser­ne på Her­lufsholm, var han sten­sik­ker på, at hans børn al­drig skul­le gå der.

» Men jeg var me­get i tvivl, da jeg for­lod Her­lufsholm ef­ter et år. Der er så me­get mod­sa­t­ret­tet i den sko­le, så me­get jeg ik­ke for­står, men og­så me­get, hvor man si­ger ’ hold da op, der har de fat i no­get’, « si­ger DR- jour­na­li­sten.

Her­lufsholm har og­så sit eget in­ter­ne sprog. Her­lovi­a­ner­spro­get fra om­kring 1830, hvor før­ste og sid­ste del af et ord bli­ver sat sam­men og dan­ner en nyt. ‘ Di­scipel­bi­bli­o­te­ket’ bli­ver til ‘ dek’, Mu­se­ums­byg­nin­gen bli­ver til Myg­nin­gen og mel­lem­ti­me til ‘ mi­me’.

Når Her­lufsholm byg­ger nyt, er det re­gen­ten, der kom­mer og klip­per snoren. I 1915 var det kong Chri­sti­an X, der ind­vie­de et bi­bli­o­tek, man­ge år se­ne­re dron­ning Mar­gret­he og igen i år – ved ju­bilæ­et – na­tio­nens roy­a­le over­ho­ved, dron­ning Mar­gret­he.

Her­lufsholm

Sko­le blev grund­lagt i 1565 af ad­miral Her­luf Trol­le og hu­stru­en Bir­git­te Gøye, der var dat­ter af rigs­hof­me­ster Mo­gens Gøye, der over­tog Sko­v­klo­ster ved en ma­ge­skif­te i 1560, hvor det her­ef­ter blev navn­gi­vet Her­lufsholm. I den nedskrev­ne fun­dats fast­sat­te par­ret, at sko­len skul­le væ­re for ade­li­ge og an­dre ær­li­ge mænds børn. Så­le­des skul­le sko­len ret­te sig til bå­de børn af ade­len, men og­så til de børn, der hav­de lyst og ev­ner til læ­redom og dan­nel­se.

dag er Her­lufsholm en dags- og kostsko­le for bå­de pi­ger og dren­ge og til­by­der

I6. klas­se til 3. g. Sko­len går op i at hol­de fast i si­ne rød­der, vi­se tak­nem­me­lig­hed mod grund­læg­ger­ne og gi­ve ele­ver­ne mu­lig­hed for at væ­re en del af en hi­sto­risk tra­di­tion for lær­dom, nys­ger­rig­hed og op­dra­gel­se.

går i dag 628 ele­ver for­delt på grund­sko­le og gym­na­si­um.

kend­te an­sig­ter som sku­e­spil­ler Pi­lou As­bæk, er­hvervs­le­der og ejer af Hum­mel Chri­sti­an Stadil og kunst­ner Kri­sti­an von Horns­leth har gå­et på Her­lufsholm. Prins Ni­ko­laj star­te­de sid­ste som­mer på kostsko­len, hvor han og­så bor.

Der

Fle­re

I spi­sesa­len sæt­ter man sig ik­ke, før der er ble­vet gi­vet lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.