Hård kri­tik ef­ter ny Skat- af­slø­ring

Hund­red­vis af bo­li­ge­je­re har be­talt me­re i grund­skyld, end de skul­le

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de og BNB ufjo@ bt. dk

KRI­TIK

Kri­tik­ken væl­ter igen ned over Skat, ef­ter det i går kom frem, at myn­dig­he­den be­vidst har ned­pri­o­ri­te­ret at ret­te fejl­ag­ti­ge grund­vur­de­rin­ger.

År­sa­gen til ned­pri­o­ri­te­rin­gen er, at Skat har brugt ‘ res­sour­cer­ne på an­dre op­ga­ver, der blev an­set for me­re ha­sten­de’, men kon­se­kven­sen er bl. a., at ca. 200 grun­de­je­re i Brøns­høj har be­talt 10.000 kr. for me­get i grund­skyld om året. Det af­slø­re­de dag­bla­det Po­li­ti­ken i går på bag­grund af en re­de­gø­rel­se fra Skat- te­mi­ni­ste­ri­et til Fol­ke­tin­gets Om­buds­mand. Skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht sag­de til avi­sen, at han ‘ ge­ne­relt har til­lid til den må­de, som Skat pri­o­ri­te­rer si­ne res­sour­cer på’.

Sa­gen ser da­gens lys, ef­ter Po­li­ti­ken og an­dre me­di­er fle­re gan­ge har be­skre­vet, hvor­dan Skat har und­ladt at ret­te for­ker­te vur­de­rin­ger af grun­de - og ef­ter tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) i marts sid­ste år for­sik­re­de, at Skat vil­le ret­te ind. I dag er vre­den hos de bor­ger­li­ge stor:

Ned­pri­o­ri­te­re­de op­ga­ven

» Jeg sy­nes, det er cho­ke­ren­de. Her har man jo et skat­te­væ­sen, som be­vidst ned­pri­o­ri­te­rer, at folk får de pen­ge, de har be­talt for me­get, og så bru­ger man i ste­det ti­den på at få fle-

Hos Ven­stre er skat­te­o­rd­fø­rer Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen og­så vred:

» Det er for­rykt ef­ter al den bal­la­de, der har væ­ret, at Skat så væl­ger at ned­pri­o­ri­te­re de sa­ger. Det er helt uac­cep­ta­belt. I sid­ste en­de er det mi­ni­ste­ren, der har an­sva­ret, « si­ger han.

Skat­te­mi­ni­ste­rens par­ti­fæl­le, skat­te­o­rd­fø­rer Astrid Krag ( S), si­ger, at Skat skal ret­te ind:

» Jeg vil ger­ne si­ge me­get klart, at det dur selv­føl­ge­lig ik­ke. Jeg er sam­ti­dig glad for, at di­rek­tø­ren i Skat går ud og be­kla­ger det, og si­ger, at man nu har af­sat de res­sour­cer, der skal til for, at sa­ger­ne kan be­hand­les hur­tigt.

For selv­føl­ge­lig skal Skat ret­te ind, når de bli­ver underkendt i an­kesa­ger, « si­ger hun til BNB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.