AN­DRE SA­GER VAR VIG­TI­GE­RE

BT - - NYHEDER -

PRI­O­RI­TE­RING

Skats di­rek­tør Jesper Røn­now Si­mon­sen for­kla­rer Skats ned­pri­o­ri­te­ring af vur­de­rings­sa­ger, som var gå­et Skat imod, med at an­dre sa­ger blev pri­o­ri­te­ret hø­je­re.

Var mi­ni­ste­ren in­for­me­ret om be­slut­nin­gen?

» Det er en be­slut­ning, vi har truf­fet i Skat. Det er vo­res op­ga­ve, at vi lø­ser de op­ga­ver, vi nu en­gang har få­et, med de res­sour­cer og kom­pe­ten­cer som vi har, og i den for­bin­del­se har vi ik­ke eks­pli­cit ori­en­te­ret mi­ni­ste­ren om, at vi hav­de truf­fet den be­slut­ning. Jeg be­trag­te­de det som en del af vo­res al­min­de­li­ge driftsansvar, « si­ger Jesper Røn­now Si­mon­sen.

Men når tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) al­le­re­de for et år si­den var ude at si­ge, at der vil­le bli­ve ret­tet op på det her, bur­de I så ik­ke ha­ve in­for­me­ret ham?

» Jo alt­så, der er jo ik­ke ta­le om at vi ik­ke la­ver de på­gæl­den­de sa­ger. Det hand­ler om, at vi i en kort pe­ri­o­de frem til slut­nin­gen af 2014 var nødt til at om­pri­o­ri­te­re nog­le res­sour­cer for at nå an­dre ty­per af fri­ster, « si­ger Skats di­rek­tør.

Han lover sam­ti­dig de grun­de­je­re, der har be­talt for me­get, at de vil få pen­ge til­ba­ge for den tid, de har lagt for me­get i Skats kas­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.