Det fyn­s­ke eif­feltårn

Det ra­ge­de med si­ne 177 me­ter rig­tig højt op i det fyn­s­ke land­skab. Det var for me­get for na­zi­ster­ne, der spræng­te det i luf­ten. Læs den spæn­den­de be­ret­ning om Odin­står­net, der blev op­ført for 80 år si­den

BT - - HISTORIE - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

For 80 år si­den mar­ke­re­de man på Fyn, at Lil­le­bælts­bro­en blev åb­net, og at Odin­står­net blev ind­vi­et.

Et nyt lyn­tog kør­te 14. maj 1935 over den lidt over en km lan­ge lil­le­bælts­bro. Kong Chr. X og tra­fik­mi­ni­ster Fri­is- Skot­te tal­te, og de man­ge frem­mød­te med­vir­ke­de til, at de­le af det of­fent­li­ge ar­ran­ge­ment måt­te æn­dres.

Det var al­le­re­de me­get tid­ligt i an­lægs­fa­sen be­slut­tet, at ma­te­ri­a­ler, der var an­vendt ved byg­ning af Lil­le­bælts­bro­en, skul­le bru­ges til en kon­struk­tion af et højt tårn ved Oden­se.

To uger ef­ter åb­nin­gen af Lil­le­bælts­bro­en kun­ne en lil­le ind­budt kreds ind­vie ’ Odins Tårn’, der var op­ført i Bol­bro vest for Oden­se, li­ge op ad Ho­ved­vej­en.

Odins Tårn

Som det blev skre­vet den­gang: ’ Et var­tegn for Oden­se og Fyn, byg­get i stolt­hed over den nye bro’. Me­nin­gen var, at den ny­gif­te kron­prins Fre­de­rik skul­le klip­pe snoren ved tår­net. Man­ge ste­der kan man læ­se, at kron­prin­sen ind­vie­de tår­net, men det er ik­ke rig­tigt.

Tår­net var 177 m højt og på det tids­punkt Eu­ro­pas næst­hø­je­ste tårn, kun over­gå­et af Eif­feltår­net.

Tår­net, der stod på Bol­bro Bak­ke, 36 me­ter over ha­vover­fla­den, var kon­stru­e­ret af stå­l­rør, der hav­de væ­ret brugt som stø­be­rør til Lil­le­bælts­bro­en.

Der var ud­sigts­plat­for­me og en restau­rant, som gæ­ster­ne kom til med eks­p­re­se­le­va­tor. Eks­pres­ha­stig­hed var den­gang lidt over et mi­nut til før­ste eta­ge, ca. 100 me­ter over ha­vets over­fla­de og yder­li­ge­re et mi­nut til næ­ste eta­ge, 75 me­ter hø­je­re op­pe.

Vil­le man ha­ve end­nu me­re ud­sigt næ­sten fra top­pen af tår­net, måt­te man op til ’ Kon­ky­lie­ba­ren’. Ba­ren sno­e­de sig opad som en kon­ky­lie med et bord på hvert trap­pe­trin.

Ind­vi­el­sen

Tår­net blev ind­vi­et 29. maj 1935 ved en stil­fuld fest­lig­hed, som avi­ser­ne be­skrev det. Der blev holdt man­ge ta­ler, og de sær­ligt ind­bud­te gæ­ster hav­de svært ved at løs­ri­ve sig fra den flot­te ud­sigt.

Man kig­ge­de mod vest på den nye lil­le­bælts­bro. Mols Bjer­ge, Sto­re­bælt og Spro­gø med Sjæl­land i bag­grun­den kun­ne man se i det fjer­ne. Mod syd så man ty­de­ligt Breg­nin­ge Kir­ketårn på Tåsin­ge.

30. maj blev der åb­net for pu­bli­kum, og over 4.000 be­søg­te tår­net den før­ste dag. In­den årets ud­gang hav­de over 200.000 be­søgt Odin­står­net.

Turi­stat­trak­tion

Blad­rer man i fa­mi­lie­al­bum fra 1930er­ne med fo­to ta­get vest for Sto­re­bælt, er fa­mi­li­er næ­sten al­tid fo­to­gra­fe­ret ved Lil­le­bælts­bro­en, Odins Taarn, Him­mel­b­jergtår­net el­ler i Den gam­le By i Aar­hus.

Tår­net fort­sat­te med at væ­re en turi­stat­trak­tion. Man­ge uden­land­ske gæ­ster nød og­så ud­sig­ten en­ten fra plat­for­me­ne el­ler fra re­stau­ran­ten. Her var der plads til op til 200 gæ­ster. Stør­re sel­ska­ber skul­le dog ik­ke kom­me sam­let, da per­son- ele­va­to­ren kun kun­ne med­ta­ge ni per­so­ner ad gan­gen.

Utal­li­ge er de po­st­kort, der er solgt af tår­net, og man­ge børn hyg­ge­de sig med at byg­ge mo­del­ler af tår­net af for­skel­li­ge ma­te­ri­a­ler ( Tek­no, Mec­ca­no, tændstik­ker) el­ler at sam­le en købt kar­tonud­ga­ve.

Be­sæt­tel­sen 1940- 45

Be­sæt­tel­ses­mag­ten var klar over tår­nets sym­bol­ske be­tyd­ning, og som man­ge fyn­bo­er hav­de fryg­tet, blev tår­net sprængt. Spræng­nin­gen ske­te som hævn for de man­ge sa­bo­ta­ger, som mod­stands­be­væ­gel­sen hav­de ud­ført på Fyn i 1944.

Ak­tio­nen, der var grun­digt for­be­redt af 13 mand over fle­re ti­mer, fo­re­gik 4. de­cem­ber 1944 kl. 06.15.

Det var Pe­ter­grup­pen un­der le­del­se af Hen­ning Brøn­dum, der stod bag øde­læg­gel­sen. Spræng­lad­nin­ger­ne var an­bragt ca. 20 me­ter op­pe på al­le ot­te søj­ler.

Ik­ke al­le var klar over, at det var en tysk hævnak­tion, be­or­dret af den ty­ske sik­ker­heds­chef Ot­to Boven­sie­pen. En del tro­e­de, at det var sa­bo­ta­ge, da der hav­de væ­ret ryg­ter om, at ty­sker­ne brug­te tår­net som ob­ser­va­tions­post.

En ko­pi i min­dre må­le­stok af det op­rin­de­li­ge tårn blev op­ført på Bol­bro Bak­ke og ind­vi­et 29. maj 2004.

Tår­net, der er 12 me­ter højt, er pla­ce­ret på en to me­ter høj so­k­kel på det sted, hvor det op­rin­de­li­ge Odins Tårn stod. Nær­me­re be­stemt oven på so­k­len til et af de nord­li­ge bæ­ren­de stå­l­rør. Be­tonso­k­ler­ne til de ot­te ben på det op­rin­de­li­ge tårn ek­si­ste­rer, men er til­dæk­ke­de.

Fore­nin­gen Odin­står­net

Ef­ter kri­gen tal­te man selv­føl­ge­lig om at genop­fø­re tår­net. Der har væ­ret ud­ar­bej­det fle­re for­slag gen­nem ti­den.

Fore­nin­gen Odin­står­net har i fle­re år ar­bej­det på et pro­jekt med en pla­ce­ring af et 240 me­ter højt tårn ved Dyrsku­e­plad­sen i den syd­ve­st­li­ge del af Oden­se. Der er ud­ar­bej­det pla­ner for pla­ce­ring, og de­sig­ner og in­ge­ni­ør Sø­ren Bang- Møller har teg­net det plan­lag­te tårn.

Fore­nin­gen, der blev stif­tet i 1991, var ak­tiv i for­bin­del­se med byg­ning af den lil­le ko­pi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.