CAN­NES’ S

Den syd­fran­ske by Can­nes vrim­ler med

BT - - NYHEDER - Fo­to: Iris/ Scan­pix Matias Rona ma­tr@ bt. dk

KVIN­DER

Can­nes. En luksuriøs fe­ri­e­by på den fran­ske Ri­vi­e­ra. En nor­mal fe­ri­e­by på den egn, men én gang om året er in­tet nor­malt, når den år­li­ge film­festi­val i Can­nes lø­ber af stab­len.

Det er net­op i dis­se da­ge at ver­den har fo­kus på by­en i det syd- øst­li­ge Frank­rig. I dag kul­mi­ne­rer 12 da­ges festi­val, når de pre­sti­ge­fyld­te Gyld­ne Pal­mer bli­ver ud­delt til nog­le af ver­dens dyg­tig­ste sku­e­spil­le­re og in­struk­tø­rer.

Al­le, der er no­get in­den for filmver­de­nen, læg­ger vej­en for­bi Can­nes. Men med fle­re end 4.000 jour­na­li­ster fra he­le ver­de­nen sam­let på et sted bli­ver der og­så lok­ket me­re ukend­te men­ne­sker til, der for­sø­ger at gi­ve kar­ri­e­ren et boost.

Det kan væ­re alt li­ge fra se­xe­de mo­del­ler til fræk­ke kvin­der fra po­r­no­bran­chen, der kom­mer til for at bli­ve fo­to­gra­fe­ret og set.

Por­no­bran­chens pris

Net­op po­r­no­bran­chen for­søg­te i 90’ er­ne at ta­ge sin del af me­di­e­ka­gen, da de be­gynd­te at af­hol­de de­res eget pris­ud­de­lingsshow, Hot d’Or. Showet bød selvsagt på se­xe­de kvin­der i over­flod, og fo­re­gik i de sam­me da­ge som film­festi­va­len.

Hot d’Or sør­ge­de des­u­den for at fle­re af po­r­no­stjer­ner­ne tog et lil­le smut for­bi de lækre stran­de i om­rå­det, og let og ele­gant lod top­pen fal­de. De man­ge top­lø­se da­mer lok­ke­de na­tur­lig­vis al­ver­dens fo­to­gra­fer til, hvor der blev knip­set løs. Der­med blev film­festi­va­len i Can­nes en af de vig­tig­ste be­gi­ven­he­der for po­r­no­bran­chen. 22- åri­ge Kar­lie Kloss er slet ik­ke så klod­set, som hen­des navn an­ty­der. Hun be­gynd­te mo­delkar­ri­e­ren som te­e­na­ger og er kå­ret som en af de 30 bed­ste mo­del­ler i 00er­ne. Fo­to: Reu­ters

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Det var dog ik­ke før­ste gang, at stran­den ved Can­nes lag­de sand til et kæm­pe op­bud af fo­to­gra­fer og ba­re bryster.

I 1954 tog den fran­ske sku­e­spil­ler Si­mo­ne Silva til film­festi­va­len ude­luk­ken­de for at få no­get op­mærk­som­hed. No­get der lyk­ke­des, da hun skul­le fo­to­gra­fe­res sam­men med en af den tids stør­ste sku­e­spil­le­re, Ro­bert Mit­chum. Un­der fo­to­gra­fe­rin­gen røg top­pen, og så var der bryster til de man­ge fo­to­gra­fer, hvoraf et par styk­ker skul­le væ­re kom­met til ska­de i for­sø­get på at mas­se sig for­re­st.

I dag er der sta­dig nog­le, der for­sø­ger at gi­ve film- el­ler mo­delkar­ri­e­ren et boost ved at mø­de op til den år­li­ge festi­val, hvor de får lov at gå på den rø­de lø­ber og po­se­re - til glæ­de for os, der skal se på. Der­for brin­ger BT her et ud­pluk af nog­le af de me­re kend­te el­ler ukend­te kvin­der, der del­ta­ger i film­festi­va­len.

Bra­si­li­a­ne­ren Da­ni­ela Bra­ga, der gik catwalk ved Vi­cto­ria’s Secrets sto­re show i 2014.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.