Mor­der fæl­de

Mens han plan­lag­de si­ne fi­re bruta­le mord, blev Da­ron Dy­lon Wint sul­ten og be­stil­te en pizza

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

USA

Mis­un­del­se er en grim ting og læk­ker­sult kan væ­re far­lig. Det er mora­len, som den ame­ri­kan­ske mor­der Da­ron Dy­lon Wint må læ­re at le­ve med.

14. maj slap den 34- åri­ge forbryder væk fra et hjem­me­rø­ve­ri, der hav­de gjort ham 40.00 dol­lar og en sprit­ny Por­che ri­ge­re.

Han hav­de gjort sig ek­stra uma­ge for ik­ke at ef­ter­la­de fin­ger­af­tryk og fod­spor. Og for at væ­re helt sik­ker på, at in­gen kun­ne af­slø­re, hvem der hav­de dræbt de fi­re per­so­ner i luksus­vil­la­en, der lig­ger ba­re tre ga­der væk fra vi­ce­præ­si­dent Joe Bi­dens bo­lig i Washington D. C., sat­te Da­ron Dy­lon Wint ild til hu­set, da han gik.

I nær­he­den af fa­mi­li­en Sa­vopoulos’ vil­la blev den tid­li­ge­re døm­te ind­van­drer fra Guy­a­na godt nok fil­met af et over­våg­nings­ka­me­ra. Men hans hæt­te­trø­je gjor­de en iden­ti­fi­ka­tion umu­lig.

Og der­for var Da­ron Dy­lon Wint iføl­ge po­li­ti­et ty­de­ligt over­ra­sket, da han nat­ten til fre­dag blev iden­ti­fi­ce­ret og snart ef­ter an­holdt ved et bil­ligt ho­tel li­ge uden for den ame­ri­kan­ske ho­ved­stad, Washington D. C.

Da­ron Dy­lon Wint var al­le­re­de be­gyndt at bru­ge pen­ge­ne på fræk­ke da­mer og dy­re hånd­vå­ben. Og iføl­ge et vid­ne, der har talt med tv­sta­tio­nen MSNBC, pra­le­de han og­så med sin for­bry­del­se.

Dna- spor

Men hvad hjem­me­rø­ve­ren og morderen ik­ke hav­de tænkt på, var po­li­tiets ef­fek­ti­ve dna- tek­no­lo­gi og den Domino’s pizza, som han hav­de be­stilt midt un­der sit hjem­me­rø­ve­ri. Og tak­ket væ­re det ef­ter­lad­te dna­ma­te­ri­a­le, som morderen ef­ter­lod på et styk­ke pizza, kan po­li­ti­et nu re­kon­stru­e­re for­lø­bet:

Tid­ligt på af­te­nen 13. maj træng­te Da­ron Dy­lon Wint ind i vil­la­en, hvor Amy Sa­vopoulos op­holdt sig sam­men med sin 10- åri­ge søn, Phi­lip, og den ene af fa­mi­li­ens to hus­hol­der­sker, Ve­ra­li­cia Fi­gu­eroa.

Un­der trul­ser fra den be­væb­ne­de hjem­me­rø­ver rin­ge­de Amy til sin mand, Savvas, der snart kom hjem og så­le­des og­så blev ta­get til fan­ge.

Mens han tru­e­de fa­mi­li­en til at få 40.000 dol­lar i kon­tan­ter le­ve­ret til hu­set, be­stil­te Da­ron Dy­lon Wint des­u­den pizza fra ta­keout re­stau­ran­ten Domino’s.

Pizza­bu­det tog pen­ge­ne, der var ef­ter­ladt uden for dø­ren, og fat­te­de ik­ke mi­stan­ke. Og ef­ter sin pizza og en nat fyldt med trus­ler og vold, slog Da­ron Dy­lon Wint si­ne fi­re of­re ihjel, sat­te ild på hu­set og stak af i fa-

mi­li­ens Por­che.

Tor­tu­re­ret

Hel­dig­vis op­da­ge­de na­bo­er bran­den, før il­den nå­e­de at spre­de sig. Og brand­væs­net blev mødt af et uhyg­ge­ligt syn, der iføl­ge po­li­ti­et ty­de­de på, at mindt tre af de fi­re mor­dof­re blev tor­tu­re­ret, før de blev dræbt med et stumt in­stru­ment.

Snart var al­le USAs sto­re me­di­er sam­let for­an hu­set. Og in­den­for sam­le­de po­li­ti­et be­vis­ma­te­ri­a­le.

De un­dre­de sig over den halv­spi­ste pizza. Og for en sik­ker­heds skyld send­te de ét af styk­ker­ne til dna- test­ning. Og snart kom re­sul­ta­tet til­ba­ge med nav­net: ’ Da­ron Dy­lon Wint’ - tid­li­ge­re an­holdt for bå­de sex- over­fald, trus­ler på li­vet og rø­ve­ri.

Iføl­ge Washington Post ar­bej­de­de Da­ron Dy­lon Wint for ot­te år si­den som svej­ser i Savvas Sa­vopoulos’ fir­ma, Ame­ri­can Iron Works. Og han vid­ste, at fa­mi­li­en var god for ad­skil­li­ge mil­li­o­ner dol­lar. Sa­vopoulos­fa­mi­li­ens to te­e­na­ge- døtre, Abi­gail og Ka­te­ri­na, bor beg­ge på kostsko­le. Og de var der­for ik­ke hjem­me, da for­bry­del­sen fandt sted.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Da­ron Dy­lon Wint er nu sig­tet for fi­re- dob­belt mord, kid­nap­ning, hjem­me­rø­ve­ri og ildspå­sæt­tel­se. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.