Ud­for­dring: ’ Jeg kan ik­ke hol­de ku­ren i we­e­ken­den, for­di...’

At væ­re på kur er stort set umu­ligt at kom­bi­ne­re med et helt al­min­de­ligt hver­dags­liv. Skal vægt­ta­bet hol­de, skal æn­drin­ger­ne væ­re re­a­li­sti­ske 1) Der er en stor fest med mid­dag og vin ad li­bi­tum

BT - - SUNDHED - Af Dort­he Brø­ker Kristensen

SLAN­KE­KUR

LCHF, At­kins, Dukan, sup­pe­kur, 5: 2 el­ler ste­nal­der­kost. Mu­lig­he­der­ne er man­ge, når du be­væ­ger dig ind i slan­kejung­len på jagt ef­ter ku­ren, der skal hjæl­pe dig af med de over­flø­di­ge ki­lo. Men skal ki­lo­e­ne hol­de sig væk, skal du glem­me alt om bog­stav­kom­bi­na­tio­ner og for­bud.

Vej­en frem er at spi­se min­dre, æn­dre sam­men­sæt­nin­gen og be­væ­ge dig me­re, og til­la­der du oven i kø­bet dig selv en bid cho­ko­la­de i ny og næ, vil du væ­re min­dre til­bø­je­lig til at fal­de i. Så en­kelt er det, iføl­ge eks­per­ter­ne.

» Ved hjælp af de ret­te æn­drin­ger og en ny stra­te­gi, vil du kun­ne ta­be op til et ki­lo om ugen på den­ne må­de, « si­ger Martin Kreutzer.

Læ­ge på Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal Søs Wol­le­sen er ik­ke be­gej­stret for de man­ge ku­re, der kø­rer på det, hun kal­der et små­fa­na­tisk kon­cept.

» Det går som re­gel godt i be­gyn­del­sen. du får et boost, for­di væg­ten æn­dres i ned­ad­gå­en­de ret­ning og tæn­ker yes, det kø­rer, men ef­ter et styk­ke tid, vil du uvil­kår­ligt be­gyn­de at sav­ne det, du ik­ke får, for­di ku­ren sim­pelt­hen ik­ke er til­pas­set dig og dit liv. Der­u­d­over på­vir­ker det ik­ke ba­re krop­pen men og­så hjer­nen, når du la­ver så­dan­ne dra­sti­ske æn­drin­ger i ko­sten, « si­ger hun.

Søs Wol­le­sen har som læ­ge ar­bej­det med Vægt­kon­su­len­ter­ne, li­ge­som hun er for­fat­ter til fle­re bø­ger om sund­hed og har en ny bog på vej med tit­len ’ Al­drig me­re slan­ke­kur’. Hun for­kla­rer, hvor­dan en be­græns­ning i mæng­den af fedt over kort tid be­vir­ker, at der blandt an­det sker et fald i stof­fet lep­tin.

Kri­se for krop­pen

Lep­tin er et hor­mon, der for­tæl­ler hjer­nen om fedt­vævs- ni­veau­et i krop­pen. Fal­der det for­holds­vis dra­stisk, vil de­le af hjer­nen re­gi­stre­re det som en kri­se for krop­pen og skrue op for sul­ten. Den ud­for­dring har du ik­ke på sam­me må­de, hvis du ta­ber dig over læn­ge­re tid, for så vil hjer­nen og sy­ste­met lang­somt til­væn­ne sig den nye vægt.

» Din krop sen­der fa­re­sig­na­ler til hjer­nen, der sva­rer igen ved at øge din trang til mad. Jeg vil tro, at det er me­get gen­ken­de­ligt for de fle­ste, der har væ­ret på skrap­pe ku­re el­ler ko­st­om­læg­nin­ger over et styk­ke tid, « si­ger Søs Wol­le­sen.

» Du kan si­ge til dig selv nok så man­ge gan­ge, at du el­sker det, men det æn­drer ik­ke på, at det er ben­hårdt at æn­dre kost. Hvor­dan du end ven­der og dre­jer det, bre­der duf­ten af et fad grønt­sa­ger i ov­nen sig ik­ke som duf­ten af en steg.

Mund og hjer­ne kom­mer nemt til at ke­de sig, når du skru­er op for grønt­sa­ger­ne, og der­for er det vig­tigt ik­ke at væ­re fedt­for­skræk­ket. Du skal ha­ve smør, ost og kryd­de­ri­er, hvis det skal væ­re hold­bart. Du skal fin­de ud af, hvad der pas­ser dig, så din krop bli­ver til­freds­stil­let, « si­ger Søs Wol­le­sen.

Va­ner­ne er pro­ble­met

Iføl­ge er­næ­rings­eks­pert Martin Kreutzer kan en rig­tig slan­ke­kur væ­re en god ki­ck­start, men det er ik­ke ku­ren, der gi­ver dig et ved­va­ren­de vægt­tab, da den ik­ke ta­ger hånd om det grund­læg­gen­de pro­blem: nem­lig at æn­dre di­ne va­ner og ru­ti­ner, så tør­ret frugt og nød­der er­stat­ter slik­ket, og du som det mest na­tur­li­ge i ver­den væl­ger mæt­ten­de fuld­korn frem for hvidt brød, når der skal tan­kes ener­gi. For at få suc­ces skal din kost af­vi­ge fra det, du ple­jer, men jo me­re ra­di­ka­le æn­drin­ger­ne er, jo hår­de­re er det, og jo stør­re er ri­si­ko­en og­så for, at du fal­der i.

» Du kan godt op­nå et gan­ske pænt vægt­tab over kort tid med en af dis­se fra­valgs­diæter, hvor du si­ger nej til ting.

For ek­sem­pel low carb, hvor du ud­ra­de­rer kul­hy­dra­ter­ne, og styr­ken ved dis­se ku­re er, at de gør det nemt at op­nå et re­sul­tat. Pro­ble­met er ba­re, at du be­væ­ger dig ind i et vaku­um, som man­ge fø­ler er langt fra de­res nor­ma­le liv, og det er kun no­get, du kan gø­re i en af­græn­set og me­get mo­ti­ve­ret pe­ri­o­de, « for­kla­rer Martin Kreutzer, der i sin kon­sul­ta­tion blandt an­det ar­bej­der med kli­en­ter, der har brug for hjælp til vægt­tab.

Iføl­ge Søs Wol­le­sen er det vig­tigt ik­ke at for­sa­ge alt det sø­de, det sal­te og det fe­den­de.

» For­sa­ger du den lil­le haps, hvad en­ten det er en grov­kiks med syl­te­tøj el­ler det lil­le styk­ke cho­ko­la­de, er pro­jek­tet med sik­ker­hed døds­dømt, « si­ger hun og rå­der i ste­det til at se på, hvad du ple­jer at gø­re, og hvor du kan re­du­ce­re.

-

Lad chips og dip stå. Spis grønt, hvis det er der, el­lers nip til en danskvand og tal med så man­ge som mu­ligt. Det fjer­ner fo­kus fra chips og dip. Spis kø­det, fi­sken og grønt­sa­ger­ne. Lad sau­ce, kar­to­f­ler el­ler lig­nen­de væ­re. Det er til­ladt at si­ge nej tak! Drik kun hver an­den gen­stand i for­hold til, hvad du må­ske ple­jer, og drik vand for re­sten. Dans me­re, læn­ge­re og me­re ener­gisk - du for­bræn­der en mas­se.

- - -

-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.