Kom rig­tigt i gang Træ­ning føl­ger med

Ple­jer de tab­te ki­lo at ry­ge på igen, når du har væ­ret på kur, har du brug for en ny stra­te­gi

BT - - SUNDHED -

Vil du ha­ve et vægt­tab, der hol­der, skal du, frem for at væ­re fo­ku­se­ret på at smi­de fem ki­lo her og nu, i gang med at tæn­ke lang­sig­tet, og det be­ty der, at du skal se din livsstil og di­ne mad­va­ner eft er i søm­me­ne. Gør du det, kan du til gen­gæld ta­be op til et ki­lo om ugen.

SØN­DAG 24. MAJ 2015 Lad træ­nin­gen un­der­støt­te hen­sig­ter­ne om størst mu­ligt fedt­tab. Af­gø­ren­de er i den for­bin­del­se først og frem­mest, at du får rørt dig, så der bræn­des kal­o­ri­er af, men og­så, at du mo­tio­ne­rer på en må­de, der frem­pro­vo­ke­rer mindst mu­lig sult. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at dit valg af in­ten­si­tet har af­gø­ren­de ind­fl ydel­se på, hvor godt træ­nin­gen slan­ker. Og det er fak­tisk ik­ke den op­skru­e­de in­ten­si­tet, som de fl este træ­ner med, der vir­ker bedst, for selv om du mi­nut for mi­nut bræn­der fl ere kal­o­ri­er af ved at pres­se på, frem for at træ­ne med af­slap­pet vej­rtræk­ning, så sker der ting og sa­ger med din ap­pe­ti­tre­gu­le­ring. Det vi­ser tal­ri­ge un­der­sø­gel­ser, hvor man har må­lt for­skel­li­ge træ­nings­in­ten­si­te­ters ind­virk­ning på ap­pe­tit­ten og do­ku­men­te­ret, at det er me­get let­te­re at hol­de ind­ta­get ne­de, når in­ten­si­te­ten hol­des sam­me sted. Når du en­de­lig fy­rer den af i træ­ning, så gør det med mak­si­mal in­ten­si­tet, f. eks i form af ul­tra­kor­te in­ter­val­ler på 20- 30 se­kun­der, hvor du sprin­ter der­u­dad, el­ler som sty rken­de cir­kel­træ­ning. Mel­lem­hård træ­ning øger ap­pe­tit­ten For­må­let med at und­gå den mel­lem­hår­de træ­ning, hvor du i læn­ge­re tid knok­ler kon­cen­tre­ret der­u­dad, er at for­hin­dre krop­pen i at tøm­me si­ne suk­ker­de­po­ter. De er gan­ske små, og tøm­mes de, er der no­get, som hjer­nen muk­ker over. Selv et let blod­suk­ker­dyk får hjer­nens ap­pe­ti­tre­gu­le­ren­de cen­tre til at kal­de på mad, og ger­ne mas­ser af den. Det gør det enormt van­ske­ligt at hol­de ind­ta­get ne­de, og uden en stål­sat vil­je til at trod­se sig­na­ler­ne fra de skri­gen­de tar­me, ry­ger der ak­ku­rat li­ge så me­get in­den­bords, som der blev for­brændt. El­ler me­re til! Så husk: træn langt og lang­somt, el­ler kort og ul­tra­hårdt. Og skru ned for kul­hy­dra­ter­ne ( og de tom­me kal­o­ri­er).

6 uger med den stra­te­gi vil ud­ret­te små mirak­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.