Fem ugers tre­trins- m

Trin 1: Trin 2:

BT - - SUNDHED -

Før­ste skridt er at lu­ge de tom­me kul­hy­dra­ter ud. Det vil væ­re en rig­tig god øvel­se at skri­ve ned, hvad du spi­ser, så der bli­ver ka­stet lys over de stør­ste syn­de­re. Kiks, slik, so­da­vand, mor­gen­brød m. m. bør mini­me­res. Her­u­d­over er det en rig­tig god idé at kig­ge på mæng­den af sti­vel­ses­ri­ge mad­va­rer. De skal ik­ke fj er­nes, men tjek, at mæng­den er holdt ne­de på et la­ve­re ni­veau end van­ligt. Spi­ser du nor­malt to ski­ver rug­brød til frokost, så skær en halv ski­ve fra. Og re­du­cer li­ge­le­des mæng­den af pas­ta, ris og kar­to­fl er med en fj er­de­del. Eft er en uge el­ler to kan du ta­ge næ­ste skridt og gi­ve ma­dens kul­hy­drat­ind­hold end­nu et nøk ne­d­eft er. Det be­ty der, at al­le sti­vel­ses­kil­der skal væg­tes med om­hu. Find mæt­he­den i sam­spil­let mel­lem pro­te­i­ner, grove grønt­sa­ger og lidt, men godt, fedt i ko­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.