VI­DEN­SKAB. DK Fir­ma­er ig­no­re­rer kræft me­di­cin

BT - - NYHEDER -

Søvn­hor­monet me­la­to­nin kan sty rke den gavn­li­ge virk­ning af ke­mo­te­ra­pi vold­somt, vi­ser forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Desvær­re er me­la­to­nin ik­ke en god for­ret­ning for me­di­ci­na­lin­du­stri­en. » Me­la­to­nin er bil­ligt at kø­be, og ud­sig­ten til fortje­ne­ste for in­du­stri­en er lil­le, hvis den over­ho­ve­det er der. Der­for er det svært at fi nde pen­ge­ne til at la­ve forsk­nin­gen, selv­om den mu­lig­vis kan red­de liv, « si­ger pro­fes­sor eme­ri­tus Mo­gens Claës­son fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Et nyt stu­die vi­ser, at me­la­to­nin i kom­bi­na­tion med ke­mo­te­ra­pi kan øge nog­le ty­per kræft pa­tien­ters chan­ce for at over­le­ve fra 28,4 pro­cent til 52,2 pro­cent, må­lt over 1 år.

» Selv­om det kræ­ver fl ere og stør­re un­der­sø­gel­ser, før vi kan si­ge med sik­ker­hed, at me­la­to­nin har en re­el og po­si­tiv eff ekt på kræft pa­tien­ter, så har den pu­bli­ce­re­de forsk­ning ind­til vi­de­re fun­det så po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, at det er værd at gå i dyb­den med. Det er næ­sten for godt til at væ­re sandt, hvad de fi nder her, « si­ger pro­fes­sor ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Thomas Ben­fi eld, der ik­ke selv har del­ta­get i stu­di­et.

Ver­dens før­ste kom­plet varm­blo­de­de fi sk hed­der glans­fi sken og kan hol­de sin kro­p­stem­pe­ra­tur i gen­nem­snit fem gra­der var­me­re end det vand, der om­gi­ver den, for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re.

Ame­ri­kan­ske for­ske­re har skabt kyl­lin­ge­fo­stre med di­nosaur­lig­nen­de ga­ner og snu­der ved at æn­dre i de­res ge­ner. Fug­le ned­stam­mer fra di­nosau­rer­ne og gem­mer sta­dig på di­nosaur- ge­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.