Mo­del er tru­et

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Aven­gers: Age of Ul­tron Hjem & Furious 7

NY RO­MAN

Fo­re­stil dig, at nog­le ga­le vi­den­skabs­mænd op­fi nder en vac­ci­ne, der på sigt vil ud­ryd­de al­le afri­ka­ne­re. En vac­ci­ne, der kan gø­re kvin­der ude af stand til at fø­de børn. Ly­der det så van­vit­tigt og ky­nisk, at det kun kan fo­re­kom­me i en thril­ler? Sva­ret er bå­de ja og nej.

For det er en del af plot­tet i den for­fat­ter Jakob Ve­dels­bys nye ro­man ’ Skyg­ge­spor’.

Sam­ti­dig ud­sprin­ger det af en vir­ke­lig drøm, el­ler ret­te­re ma­re­ridt, hos nog­le syd­afri­kan­ske vi­den­skabs­mænd, der i apart­heid- ti­den sat­te sig for at fi nde en løs­ning, ved én gang for al­le at skil­le sig af med de sor­te ind­byg­ge­re i lan­det. Li­ge­som Hit­lers fa­mø­se plan om ’ End­lös­ung’ på jø­de­spørgs­må­let.

» Der blev gjort rot­te­for­søg med til­sæt­ning af ke­mi­ka­li­er i drik­ke­vand, som skul­le gø­re men­ne­ske­mæng­der ude af stand til at for­plan­te sig. Der var rent fak­tisk men­ne­sker, der un­der det skræk- ke­li­ge apart­heid vil­le ud­ryd­de den sor­te del af be­folk­nin­gen, « si­ger Jakob Ve­dels­by.

Sam­ti­dig med ro­ma­nen er han som for­mand for for­fat­ter­for­e­nin­gen ak­tu­el som ar­ran­gør af Blixen- pri­sen, der for før­ste gang ud­de­les på fre­dag. Pri­sen er for­fat­ter­nes svar på Bo­dil- og Ro­bert- pri­ser­ne og Da­nish Mu­sic Awards.

Græn­se­løs ond­skab

’ Skyg­ge­spor’ er på én gang en for­tæl­ling om en ver­den på ran­den af ka­os og sam­men­brud – og en hi­sto­rie om en kre­a­tiv, livs­fl ak­ken­de mands rej­se ind i sig selv. Om men­ne­skers skyg­ge­si­der.

» Men­ne­sket rum­mer ut­ro­lig ond­skab. Ufor­ud­si­ge­lig­he­den skræm­mer og fa­sci­ne­rer mig. Pri­vat ken­der man jo in­gen men­ne­sker, som man vil­le mistæn­ke at rum­me så me­gen ond­skab ( som de nævn­te syd­afri­ka­ne­re, red.). Men hvis man ser til­ba­ge i hi­sto­ri­en, er den jo fyldt med græn­se­løs ond­skab. Det må vel væ­re en del af os al­le. «

No­get ty­der på, at den ’ skjul­te’ ond­skab har få­et et me­die i form af de so­ci­a­le me­di­er. Der er in­gen græn­ser for af­stum­pet­he­den i kom­men­tar­spor og på Fa­ce­book?

» Net­tet har gi­vet os et sted, hvor vi kan luft e ond­ska­ben uden ci­vi­li­sa­tions­fi ltret. Man skal ik­ke stik­ke næ­sen ret langt frem, før man ri­si­ke­rer at bli­ve svi­net vold­somt til i et per­fi dt sprog, som in­gen ste­der hø­rer hjem­me. Jeg har selv prø­vet det – når el­lers ve­lud­dan­ne­de og be­ga­ve­de men­ne­sker går amok. Det er enormt ube­ha­ge­ligt. Jeg sid­der til­ba­ge og tæn­ker, at den in­dre ond­skab, som lu­rer i os al­le, får en næ­ring, når man kob­ler sig på in­ter­net­tet. «

Kort­sig­te­de løs­nin­ger

Apro­pos din ro­man, løs­nin­gen på det ’ afri­kan­ske pro­blem’. Man ser dan­ske­re skri­ve, ’ fedt, der druk­ne­de de al­le sam­men i Mid­del­ha­vet’.

» Det er ek­stremt uhyg­ge­ligt. Men man skal nok og­så træ­de et skridt til­ba­ge og spør­ge, hvor man­ge der dy­best set er ta­le om? Et op­slag bli­ver må­ske delt 50 gan­ge, og plud­se­lig ser det ud som om, al­le me­ner det sam­me. Fol­ke­van­drin­gen fra syd mod nord er en af ti­dens mest pres­se­ren­de pro­blem­stil­lin­ger. Jeg tror ik­ke, at man når no­gen veg­ne med at an­gri­be men­ne­skes­mug­ler­ne, som nog­le fo­re­slår. Så fl yt­ter man ba­re

Stép­ha­nie

Sur­ru­gue er vært, når Dansk For­fat­ter­for­e­ning og Dan­ske Skøn­lit­teræ­re For­fat­te­re ( som har Jakob Ve­dels­by som for­mand, red.) den 29. maj præ­sen­te­rer Blixen- pri­sen for før­ste gang.

gal­lapris­ud­de­ling, der med 12 for­skel­li­ge priska­te­go­ri­er vil sam­le og hyl­de he­le den dan­ske bog­bran­che i al­le dens gre­ne og gen­rer.

Den in­ter­na­tio­na­le stjer­ne­for­fat­ter Juli­an Bar­nes kom­mer

En

Bla.

3. Ky­go

Sto­le the show pro­ble­met. Vi la­der Ita­li­en og Græken­land i stik­ken. De er over­ladt til sig selv, « si­ger Ve­dels­by og til­fø­jer:

» Det er så ufat­te­ligt kort­sig­tet, i øv­rigt og­så på vo­res eg­ne veg­ne. Vo­res ’ way of life’ er tru­et – her­op­pe. Den vel­færd og det over­skud, vi har i vo­res del af ver­den – hvor læn­ge hol­der det? Jeg si­ger ik­ke nød­ven­dig­vis, at det bli­ver dår­li­ge­re på et kul­tu­relt plan at bo i Dan­mark. Vi ser jo po­si­tiv in­te­gra­tion rundt om­kring med po­si­ti­ve hi­sto­ri­er, som al­drig bli­ver for­talt. Men jeg er be­kym­ret for, om vi kan fast­hol­de vo­res vel­færd, hvis der kom­mer rig­tig man­ge men­ne­sker, der har brug for hjælp. Om der går 30 år, min­dre el­ler me­re, det er der jo in­gen, der ved. Hvis man el­sker den dan­ske sam­funds­mo­del, tror jeg, at man skal ny­de den rig­tig me­get, mens den er her. «

Hol­der den klas­si­ske mo­del: bi­stands­hjælp dér, hvor folk fl yg­ter fra ?

» Det er den ene­ste løs­ning. Man­ge af de lan­de, folk fl yg­ter fra, har tid­li­ge­re væ­ret un­der kon­trol i Eu­ro­pa. Vi har selv væ­ret med til at ska­be grun­den til, at det he­le ram­ler. Jeg for­står godt, at folk

To fl yg­ter mod vel­fær­den. Det vil­le al­le gø­re. Det må væ­re EUs an­svar at ska­be nog­le ma­ster­pla­ner for de en­kel­te lan­de. Nog­le vil si­ge, at det er naivt, for det er, hvad man for­gæ­ves har gjort i åre­vis. Men al­ter­na­ti­vet er, at vo­res sam­funds­mo­del bli­ver så ud­for­dret, at den ram­ler sam­men. «

No­gen skal blan­de sig

Man­ge kunst­ne­re vil­le me­ne, at det ik­ke er de­res an­svar at kom­me med løs­nin­ger?

» Ja, men det er jeg og­så lidt træt af. Det hø­rer jeg tit. Læs mi­ne bø­ger, og dan din egen me­ning. Der er brug for kunst­ne­re og al­le mu­li­ge an­dre, der tør blan­de sig i den po­li­ti­ske de­bat. Tin­ge­ne er ik­ke så ind­vik­le­de, som po­li­ti­ker­ne ger­ne vil gø­re dem til. Po­li­ti­ke­re de­bat­te­rer med på for­hånd ind­lær­te sæt­nin­ger og stra­te­gi­ske ud­mel­din­ger, der kun hand­ler om næ­ste valg, og som de har ter­pet med de­res spin­dok­to­rer. Dér spør­ger jeg, om der ik­ke kun­ne væ­re en for­fat­ter, der si­ger: ’ lad os ta­le rent ud’. Tu­sin­der og at­ter tu­sin­der be­væ­ger sig her­op hver uge. Hund­red­vis dør dag­ligt på vej over ha­vet. Det skal lø­ses, det er po­li­ti­ker­nes an­svar. «

De­bu­te­re­de

med dig­te i tids­skrift et Hve­de­korn i 1990 og har ud­gi­vet ro­ma­ner­ne ’ Him­len må ven­te’ ( 2002), ’ Du og jeg’ ( 2004), ’ Ver­den i ver­den’ ( 2007), ’ Bjer­ge­ne i ho­ri­son­ten’ ( 2009), ’ Men­ne­ske­loven’ ( 2011) og ’ Skyg­ge­spor’ ( 2015).

er født den 13. marts 1965 i Kø­ben­havn, vok­se­de op i Bir­ke­rød og fl yt­te­de si­den til­ba­ge til Kø­ben­havn, hvor han i dag bor med sin fa­mi­lie på Nør­re­bro. Han er cand. phil. i fi lm- og me­di­e­vi­den­skab fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og har si­de­lø­ben­de med for­fat­ter­ska­bet ar­bej­det med do­ku­men­tar­fi lm, hi­sto­ri­e­for­tæl­ling, jour­na­li­stik, un­der­vis­ning og som fored­rags­hol­der og skri­bent.

Han

En af de man­ge bå­de med afri­kan­ske bå­d­flygt­nin­ge på vej over Mid­del­ha­vet. Fo­to: Scan­pix til Kø­ben­havn for at mod­ta­ge en Blixen for Årets Novel­le­for­fat­ter. Med pri­sen føl­ger 100.000 kr.

af de nye pri­ser er Årets Bog­hand­ler og Årets Re­dak­tør. Des­u­den er der og­så sær­li­ge gen­re­pri­ser for over­sæt­tel­se, bør­ne- og ung­doms­lit­te­ra­tur og faglitteratur. Det fo­re­går hos Den Dan­ske Fri­mu­rer­or­den på Bleg­dams­vej 23 på Øster­bro i Kø­ben­havn.

Læs me­re på blixen­pri­sen. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.