En ra­di­kal ’ wingwo­man’

BT - - NAVNE - Sø­ren Martin Ol­sen sren@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

40 ÅR I DAG

Kni­ven er svun­get over hu­ma­ni­sti­ske ud­dan­nel­ser, hjem­me­bo­en­de har få­et en la­ve­re SU- sats, og stu­de­ren­de på vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser skal fort­sat hur­ti­ge­re igen­nem.

I So­fi e Car­sten Ni­el­sens fo­re­lø­big 16- må­ne­ders pe­ri­o­de som ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster har hun en­ten ar­vet el­ler selv stå­et bag en ræk­ke sa­ger, som vir­ke­lig kan få lan­dets stu­de­ren­de op at rin­ge.

Util­freds­he­den har den ra­di­ka­le ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster klart få­et at mær­ke. Må­ske er det en af år­sa­ger­ne til, at hun har måt­tet se sig hen­vist til en ab­so­lut bund­pla­ce­ring, da Gallup for Ber­ling­s­ke i de­cem­ber bad dan­sker­ne vur­de­re, hvor godt de en­kel­te mi­ni­stre i re­ge­rin­gen har kla­ret de­res job.

Selv kald­te So­fi e Car­sten Nielsen pla­ce­rin­gen for ’ et stort øv’, men var omvendt ik­ke over­ra­sket.

» Jeg har ik­ke væ­ret mi­ni­ster så læn­ge, og jeg er ik­ke så kendt end­nu. Sam­ti­dig be­slut­te­de jeg fra be­gyn­del­sen, at jeg ger­ne vil­le la­ve nog­le for­an­drin­ger på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, og det er der nog­le, der er util­fred­se med, « sag­de hun.

Men So­fi e Car­sten Nielsen er en af de po­li­ti­ke­re, der fl ere gan­ge har vist, at hun tør ta­ge de hår­de slag og hel­le­re vil væ­re upo­pu­lær end po­puli­stisk.

Den 40- åri­ge fød­sel­ar kom­mer op­rin­de­ligt fra Bir­ke­rød, og valg­te eft er stu­den­terek­sa­men at læ­se statskund­skab på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Søste­ren Sti­ne Car­sten Ken­dal, som læ­ste sam­me sted, kun­ne her op­le­ve, hvor­dan So­fi e Car­sten Ni­el­sens po­li­ti­ske en­ga­ge­ment for al­vor blus­se­de op.

Spids­kan­di­dat ved EU- valg

In­ter­es­sen for po­li­tik blev så stor, at So­fi e Car­sten Nielsen fi k lyst til at læ­se vi­de­re på Eu­ro­pakol­le­gi­et i Brüg­ge, hvor hun fi k job som po­li­tisk kon­su­lent i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet og se­ne­re be­slut­te­de sig for at stil­le op som spids­kan­di­dat for De Ra­di­ka­le ved EP- val­get i 2009. Her modt­og hun 56.104 per­son­li­ge stem­mer, hvil­ket ik­ke var nok til at sik­re en plads, og blik­ket blev i ste­det ret­tet mod dansk po­li­tik.

Så sent som i 2011 blev So­fi e Car­sten Nielsen valgt ind Fol­ke­tin­get og har si­den gjort lynkar­ri­e­re hos De Ra­di­ka­le. Eft er kort tid på Chri­sti­ans­borg blev hun be­tro­et po­sten som ra­di­kal grup­pe­for­mand eft er Ma­ri­an­ne Jel­ved, til­delt to ord­fø­rer­po­ster, mens hun sam­ti­dig fi k mu­lig­hed for at sæt­te sig i den pre­sti­ge­fyld­te for­mands­stol for Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg.

SØN­DAG 24. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.