’’

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går: Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Jeg har ik­ke væ­ret mi­ni­ster så læn­ge, og jeg er ik­ke så kendt end­nu. Sam­ti­dig be­slut­te­de jeg fra be­gyn­del­sen, at jeg ger­ne vil­le la­ve nog­le for­an­drin­ger på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, og det er der nog­le, der er util­fred­se med

I dag er hun så bå­de ble­vet mi­ni­ster samt ’ wingwo­man’, som hun selv med et glimt i øjet kal­der sig, for den ra­di­ka­le le­der, Mor­ten Øster­gaard. Af fl ere cen­tra­le per­so­ner i par­ti­et er So­fi e Car­sten Nielsen ble­vet be­trag­tet som kron­prin­ses­se, men selv om Mor­ten Øster­gaard har ud­pe­get hen­de som sin sted­fortræ­der, er ar­ve­føl­gen dog sta­dig uvis hos De Ra­di­ka­le.

Med et snar­ligt fol­ke­tings­valg i ryg­gen er der fort­sat man­ge brik­ker, der mang­ler at fal­de på plads for bå­de hen­de og par­ti­et. Man kan kun gis­ne om, hvor læn­ge hun bli­ver sid­den­de som mi­ni­ster, men én ting vir­ker dog sik­ker: Hun ag­ter at stå ved si­ne hold-

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­mi­ni­ster So­fie Car­sten Nielsen fyl­der 40 år i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.