For­ti­dens skyg­ge ******

BT - - TV - KRI­MI

Thomas Scha­eff er ( Jakob Ce­der­gren), der er retspsy­ki­a­ter hos po­li­ti­et, fi nder sam­men med sin eks­ko­ne igen. Han har ind­set, at hans alt­op­slu­gen­de en­ga­ge­ment i ar­bej­det hos po­li­ti­et ik­ke kan kom­bi­ne­res med et lyk­ke­ligt fa­mi­li­e­liv. Han må pri­o­ri­te­re og si­ger der- for op hos po­li­ti­et! Det sker til stor ærg­rel­se for hans ven og go­de kol­le­ga Ka­tri­ne Ries Jensen ( Lau­ra Bach). Men da hans sid­ste ar­bejds­dag nær­mer sig, duk­ker en uhyg­ge­lig sag op, som hæn­ger sam­men med ting fra hans for­tid. Som ung psy­ki­a­ter næg­te­de han at tvangsind­læg­ge krigs­ve­te­ra­nen Kri­sti­an Al­men ( Si­mon Kvamm), der ma­nisk teg­ne­de de­tal­jer fra bruta­le mord, ulyk­ker og an­dre epi­so­der igen og igen. Da Al­mens teg­nin­ger plud­se­lig dan­ner grund­lag for rig­ti­ge mord i form af et mas­se - mord på fem per­so­ner i en bus, en hen­ret­tel­se af en ung mand på en bold­ba­ne, og en ung kvin­de, der bli­ver myr­det i Kø­ben­havns Me­tro, kan Thomas ik­ke få sig selv til at stop­pe, før sa­gen er opkla­ret

Med­vir­ken­de: - og morderen fan­get. En be­slut­ning, der får vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser. ( TV 2)

Benjamin Brüel von Klitzing som Jo­han Scha­eff er, Lau­ra Bach som Ka­tri­ne Ries Jensen og Jakob Ce­der­gren som Thomas Scha­eff er i den dan­ske kri­mit­hril­ler ” Den som dræ­ber - for­ti­dens skyg­ge” fra 2011. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.