KVIN­DER FÅR RET TIL FRI ABORT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 42 år si­den 1973

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har me­re end læn­ge haft lyst til at få sat en nød­ven­dig di­a­log i gang med en per­son om­kring dig. Det vil ren­se luft en. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du mær­ker en stær­ke­re hand­le­kraft , end du læn­ge har haft . Især til at fo­re­ta­ge nye og an­der­le­des hand­lin­ger. Du er god til at si­ge fra. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har man­ge go­de egen­ska­ber i for­bin­del­se med det so­ci­a­le liv. I dag får du brug for dem me­re end sæd­van­ligt, og det får du ros for. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er i dit føl­som­me hjør­ne, hvil­ket vil gav­ne de men­ne­sker, du er om­kring i dag. Du mø­der men­ne­sker, som har brug for din em­pa­ti­ske til­gang. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur sen­der ud­for­dren­de ener­gi­er til dit tegn, og det på­vir­ker dig i for­hold til kor­re­spon­dan­ce med an­dre. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er stær­ke­re end du tror. Di­ne om­gi­vel­ser vil ger­ne væ­re i nær­he­den af dig. Men hvad er det egent­lig, du selv har mest brug for? Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der er god grund til at væ­re op­ti­mi­stisk og til at tro på din nye frem­tid. Det er nu, du skal ha­ve til­lid bå­de til dig selv og di­ne om­gi­vel­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Uan­set hvad du skal, så vil det sæt­te ek­stra fo­kus på di­ne fø­lel­ser, for­nem­mel­ser og ik­ke mindst sår­bar­hed. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

84). ( Svær 4). ( Mid­del 34). ( Nem

- Loven om fri abort bli­ver ved­ta­get i Fol­ke­tin­get. Der­med er Dan­mark et af de før­ste ve­st­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, der gi­ver kvin­der ret til selv at be­stem­me over de­res krop.

Mens præ­ster pro­teste­re­de på til­hø­rer­ræk­ker­ne i Fol­ke­tin­get, jub­le­de de dan­ske kvin­der. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.