Lars

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Du har jo tabt dig 9 ki­lo i lø­bet af få uger. Hvor­for og hvor­dan? Hvil­ke per­son­li­ge egen­ska­ber skal man ha’ for at væ­re stats­mi­ni­ster? Hvor­for me­ner du, at du skal væ­re stats­mi­ni­ster i næ­ste valg­pe­ri­o­de? Hvor­for skal Hel­le Thor­ning Sch­midt ik­ke væ­re stats­mi­ni­ster?

Hvad er din sty rke? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv?

Hvad er livskva­li­tet for dig? Hvor­når er du ble­vet mest uret­fær­digt be­hand­let? Har jour­na­li­ster det med at ud­nyt­te de­res de­fi ni­tions­magt?

Ar­bejd­s­om, en­ga­ge­ret, po­li­ti­ker med stort P, gør- det- selv- mand og fa­mi­lie­far. Jeg har run­det de 50 og vil så­dan set ba­re ger­ne væ­re her man­ge år end­nu, så jeg kan se mi­ne børn bli­ve rig­tigt voks­ne og gi­ve mig bør­ne­børn. Egent­lig har det ik­ke væ­ret svært. Fik et godt råd: ’ Det, du spi­ser eft er 18, fe­der om nat­ten!’. Og så har jeg skru­et op for træ­ning. Man skal tro på si­ne ide­er, tur­de stå ved dem og ha­ve be­slut­nings­kraft . Det ly­der må­ske nemt nok, men hvis man f. eks. øn­sker at la­ve en stor re­form på et om­rå­de, er det jo no­get, som kan ha­ve be­ty dning for man­ge men­ne­sker. Og i den pro­ces skal man tro på, at man gør det rig­ti­ge. For­di jeg si­ger tin­ge­ne, som de er. Vi er på spo­ret, men ik­ke i mål. Jeg har en vi­sion, der kan fø­re Dan­mark ind i frem­ti­den. En plan, som kan gø­re Dan­mark ri­ge­re, fri­e­re og me­re ri­me­ligt. Og en plan, som gør, at vi fort­sat kan væ­re blandt de bed­ste lan­de i ver­den. Jeg sy­nes ik­ke, det til­kom­mer mig at pe­ge på, hvad an­dre skal el­ler ik­ke skal. Jeg vil nø­jes med at kon­sta­te­re, hvor­for jeg skal væ­re stats­mi­ni­ster.

Jeg gi­ver al­drig op! Åh, jeg kun­ne la­ve en lang li­ste. Men jeg er selv ir­ri­te­ret over en dår­lig va­ne med at bru­ge min lan­ge­mand til at klø mig i an­sig­tet, når jeg tæn­ker mig om. Det kan sen­de et no­get for­kert sig­nal med li­ge nøj­ag­tig den fi nger, hvis jeg står for­an an­dre men­ne­sker. Et par da­ge på den sven­ske øde­gård, vi har sam­men med nog­le ven­ner, med Sól­run, bør­ne­ne og vo­res hunde, hvor vi hyg­ger os med mad­lav­ning og et par gør- det- selv- pro­jek­ter. Kan det top­pes med en cy­kel­tur på de små sven­ske ve­je – som her i pin­sen – er lyk­ken gjort. Den slags glem­mer jeg hur­tigt. Se­ne­st det ske­te, var da jeg får et par uger si­den fi k en p- bø­de i Kø­ben­havn. En el­ler an­den hav­de stuk­ket en kniv i dæk­ket, så bi­len ik­ke kun­ne fl yt­tes. Hju­let måt­te af­mon­te­res og sen­des til re­pa­ra­tion – al­li­ge­vel sat­te de en bø­de un­der vi­sker­ne… Lidt for em­sigt eft er min smag. Lad mig si­ge det på den må­de, at jeg tit sav­ner Hans Bi­s­choff . Han for­søg­te al­tid at for­kla­re og il­lu­stre­re selv kom­pli­ce­ret po­li­tisk og øko­no­misk stof med den for­nød­ne om­hu og sans for de­tal­jer, frem for al­tid at ha­ve fo­kus på pro­ces, form og hvad der kan ska­be den næ­ste over­skrift .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.