E

BT - - SØNDAG -

a Kras­sel brug­te sin barn­dom på at le­de eft er sin mor på by­ens værts­hu­se. Mad og om­sorg måt­te hun stjæ­le sig til, og bør­ne­ha­ve og sko­le var no­get, hun kom i, hvis hun selv kun­ne stå op om mor­ge­nen og fi nde der­hen. Da hun var ni år, for­lod hen­des mor si­ne tre børn. I fi re må­ne­der sad de og ven­te­de på bør­ne­hjem­met, og da mo­de­ren en­de­lig vi­ste sig igen, var det iført va­ga­bond­jak­ke og med bar­ne­vogn, blå kaff ekan­de og ræ­ve­ha­le. Hun var gå­et på lan­de­vej­en og skul­le gift es med stod­der­kon­gen Fod­slaw.

Ea Kras­sel er i dag for­mand for De An­brag­tes Vil­kår. Hun er den mel­lem­ste af tre sø­stre, men hun er den ene­ste, der fandt fod­fæ­ste i li­vet. Den ene­ste, som for­må­e­de at bry­de møn­stret. Hvor­for? En blan­ding af ‘ held’, ‘ driv­kraft ’ og ‘ ev­nen til at su­ge kær­lig­hed fra til­fæl­di­ge men­ne­sker til sig’, som hun selv for­mu­le­rer det. Og så den ro, der ind­traf, da hun som 12årig så sin mor dø.

I Dan­mark er om­kring 14.000 børn og un­ge an­bragt på in­sti­tu­tion el­ler i ple­je­fa­mi­lie, for­di de­res for­æl­dre ik­ke er i stand til at ta­ge sig af dem. Her for­sø­ger sta­ten med om­kring 15 mia. kr. år­ligt at ska­be ram­mer­ne for en sta­bil op­vækst og fun­da­men­tet for et godt vok­sen­liv. Al­li­ge­vel er det svært for man­ge af dem at lyk­kes.

Blot 43 pro­cent af de børn og un­ge, der har væ­ret an­bragt, er som 30- åri­ge i ar­bej­de. Kun en tred­je­del af dem har en ud­dan­nel­se, og hver fj er­de dreng har væ­ret i fængsel, in­den han er fyldt 30 år. Til sam­men­lig­ning er 77 pro­cent af ik­ke- an­brag­te børn i ar­bej­de som 30- åri­ge, mens kun fi re pro­cent af dem hav­ner i fængsel.

Det er der fl ere for­kla­rin­ger på. Én af dem er svær at la­ve om, si­ger Sig­ne Fre­de­rik­sen, der er for­sker hos Det Na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­færd ( SFI). For man­ge an­brag­te børn bli­ver nem­lig ik­ke sti­mu­le­ret or­dent­ligt i en tidlig al­der.

» Hvis for­æl­dre­ne er psy­kisk sy­ge el­ler kon­stant er på­vir­ke­de af al­ko­hol, mens bør­ne­ne er små, ri­si­ke­rer man, at de ik­ke får dæk­ket ba­sa­le be­hov som mad og hy­giej­ne. Alt­så mis­røgt, men mang­len­de sti­mu­le­ring ved f. eks. at ta­le el­ler læ­se med bør­ne­ne ska­der og­så læ­rings­ev­nen se­ne­re i li­vet, « si­ger Sig­ne Fre­de­rik­sen, der har spe­ci­a­le i ud­sat­te børn og un­ge og står bag en ph. d.- afh and­ling om an­brag­te børn og de­res ud­vik­ling.

De to før­ste år af bar­nets le­ve­tid har af­gø­ren­de be­tyd­ning for bar­nets per­son­lig­heds­dan­nel­se og ev­nen til at læ­re. Og bli­ver et lil­le barn over­ladt til sig selv, kan det ha­ve øde­læg­gen­de føl­ger for re­sten af li­vet.

Svært at føl­ge med

Lis­beth Zor­nig Andersen er et af de børn, der på grund af mas­sivt om­sorgs­svigt og seksu­elt mis­brug har væ­ret an­bragt på for­skel­li­ge in­sti­tu­tio­ner. I dag ar­bej­der for­fat­te­ren og de­bat­tø­ren for at hjæl­pe an­brag­te børn og gi­ve dem bed­re vil­kår til et godt liv. Et af de ste­der, hvor der skal gø­res no­get, er net­op i sko­ler­ne, me­ner hun.

» De an­brag­te børn har nog­le hul­ler i de­res læ­ring, der gør det svært for dem at føl­ge med. Og der er vi for dår­li­ge til at sik­re fag­lig­he­den, « si­ger Lis­beth Zor­nig Andersen, der dog un­der­stre­ger, at en stor del af pro­ble­met fak­tisk og­så lig­ger hos de dan­ske ple­je­fa­mi­li­er.

At bli­ve ple­je­for­æl­dre kræ­ver i dag kun fem da­ges ud­dan­nel­se. Og det er alt for lidt, me­ner hun.

» Ud­dan­nel­ses­ni­veau­et i ple­je­fa­mi­li­er er ge­ne­relt for dår­ligt. De fl este har kun gan­ske få da­ges un­der­vis­ning, og jeg har snak­ket med ple­je­for­æl­dre, der selv si­ger, at de ik­ke er klædt godt nok på til at ta­ge sig af ple­jebør­ne­ne. «

Ved Ou­re på Fyn sid­der Kia Holm­berg på 13. Hun kom i ple­je, da hun var ba­re en må­ned gam­mel, da hen­des bi­o­lo­gi­ske mor på grund af et stof­mis­brug ik­ke kun­ne ta­ge sig af hen­de. For hen­de har en an­brin­gel­se i en ple­je­fa­mi­lie væ­ret fuld­stæn­dig af­gø­ren­de.

Matias Rona og Char­lot­te Nielsen ma­tr@ bt. dk og cnie@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.