MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Far for­sy­ne­de fri­sø­rer

Jeg kom til ver­den i Vej­le i 1964 og trå­d­te mi­ne bar­nesko i Sko­le­ga­de 10, hvor vi bo­e­de i en 4- væ­rel­ses lej­lig­hed i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens An­dels­bo­lig­for­e­ning. Mi­ne for­æl­dre var dog ik­ke so­ci­al­de­mo­kra­ter. Min far, der var ud­dan­net kom­mis, var re­præ­sen­tant og kør­te rundt på Fyn og i Søn­derjyl­land og solg­te bl. a. Wel­la hår­pro­duk­ter til fri­sø­rer. Se­ne­re solg­te han og­så kioskva­rer som pi­ber. I 1969 fl yt­te­de vi til Græ­sted, for­di min far fi k job i mi­li­tær­næg­ter­lej­ren i Gribs­kov som øko­no­mi­mand. Jeg var tit derop­pe, og­så en nytår­s­aft en, som vi holdt sam­men med en en­kelt mi­li­tær­næg­ter, som ik­ke kun­ne ta­ge hjem den dag. Selv var jeg i øv­rigt al­drig i mi­li­tæ­ret el­ler mi­li­tær­næg­ter, for jeg trak fri­num­mer.

1.

Blev kørt ned to gan­ge

Der var en klas­sisk for­de­ling af rol­ler­ne i fa­mi­li­en. Min far tog af sted hver mor­gen kl. 7 og kom sent hjem, og min mor stod for hjem­met, hvor hun var det fa­ste an­ker. Min barn­dom var me­get fri. Vi bo­e­de i et vil­lakvar­ter i Græ­sted, der græn­se­de op til en mo­se og mar­ker og mas­ser af fril­uft sliv, og der var man­ge jæv­nal­dren­de kammerater. Eft er sko­le byg­ge­de vi hu­ler og sæ­be­kas­se­bi­ler, der var in­gen hver­ken pæ­da­go­ger el­ler for­æl­dre, der kig­ge­de på. Men der var den tryg­hed, at hvis man fi k et søm op gen­nem fo­den, kun­ne man rå­be ’ mor’, og så kom der et stør­re an­tal mødre ud. Det var sik­kert.

Min mor op­drog mig med, at man skul­le pas­se si­ne ting og la­ve si­ne lek­tier. Man skul­le gø­re de ting fær­dig, som man be­gynd­te på. Jeg be­slut­te­de, at jeg vil­le spil­le trom­pet, og min mor gjor­de det klart for

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.