F

BT - - SØNDAG -

or to år si­den ve­je­de Thomas Schar­ff 100 kg. Han spi­ste fe­de styk­ker højt­belag­te smør­re­brød hver dag. Og drak øl til. Mo­tion af­sky­e­de han. Han og ven­ner­ne ryste­de på ho­ve­d­et ad­mi­dal­dren­de mænd i lø­be­tøj el­ler på ra­cer­cyk­ler.

’ De er ba­re i pa­ni­kal­de­ren!’ gri­ne­de de og skå­le­de i rød­vin. Selv kun­ne de al­drig drøm­me om at hæ­ve pul­sen for at lø­be 20 me­ter.

For en må­ned si­den gen­nem­før­te 40- åri­ge Thomas Schar­ff et 280 km langt ul­traløb til fods i bjer­ge­ne i Portu­gal. Det var hans ni­en­de af slagsen. På to år har han tabt sig 22 kg og spi­ser nu sa­lat og drik­ker vand.

» Jeg kan sag­tens sæt­te mig ind i, hvor ånds­svagt det ser ud, at jeg er ble­vet 40, og så skal der ba­re ske en hel mas­se, « si­ger Thomas Schar­ff , der er bo­sat i Bjæ­ver­skov med sin fa­mi­lie og dri­ver et min­dre au­to­værk­sted.

» Jeg får da og­så stikpil­ler og kom­men­ta­rer og jo­kes om, at jeg er kom­met i pa­ni­kal­de­ren. Men det er jeg egent­lig li­geg­lad med. Jeg ved, hvor me­get bed­re mit liv er nu. «

Må­ske ken­der du en mand, der har run­det de 40 år og plud­se­lig er be­gyndt på ek­strem­s­port, har få­et en ta­to­ve­ring el­ler har in­ve­ste­ret i en dyr, rød sport­s­vogn. Må­ske er det dig selv

Mens kvin­ders over­gangs­al­der er syn­lig og by­der på men­stru­a­tions­stop og sve­de­tu­re, er den i mæn­de­nes til­fæl­de ik­ke hor­monelt be­tin­get. Men hvad er det så? Er det midt­vejskri­se? Pa­ni­kal­der?

Ek­strem­s­port og yn­gre mo­del­ler

Når mænd nær­mer sig de 40 år, kan der grund­læg­gen­de ske to ting, si­ger man­de­for­sker ved Roskil­de Uni­ver­si­tet Ken­neth Re­i­ni­cke.

» På den ene si­de er der en grup­pe mænd, der ny­der at gå ind i en an­den fa­se af li­vet, hvor man ac­cep­te­rer, at man ik­ke læn­ge­re er 20, og hvor ens selv­værd ik­ke læn­ge­re skal bin­des op på magt og sta­tus. Og så er der dem, der ind­ser, at li­vet ik­ke va­rer evigt og plud­se­lig tæn­ker: ’ Var det det her, jeg vil­le? Er det så­dan her, mit liv skal fort­sæt­te? Var det alt?’ Nog­le af dis­se mænd byt­ter så ko­nen ud med en yn­gre mo­del el­ler kø­ber en Pors­che el­ler be­gyn­der at dyr­ke ek­strem­s­port. « si­ger Ken­neth Re­i­ni­cke.

Mo­tor­cyk­li­ster på 48 år

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er den gen­nem­snit­li­ge mo­tor­cy­ke­le­jer en mand på 48 år. Og fl ere end no­gen­sin­de før ka­ster sig ud i ek­stre­me sports­gre­ne. Iføl­ge Ken­neth Re­i­ni­cke har mænd stør­re ten­dens til pa­nik end de jæv­nal­dren­de kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.