’’

BT - - SØNDAG - Thomas Schar­ff , 40 år og ul­tralø­ber

» Ma­skuli­ni­tet er byg­get me­get op om­kring præ­sta­tio­ner, po­tens og sta­tus, hvor fe­mi­ni­tet me­re har væ­ret ori­en­te­ret mod mo­der­ska­bet, « si­ger han og un­der­stre­ger, at det langt­fra er al­le mænd i 40- 50- års al­de­ren, der ram­mer den fa­mø­se midt­vejskri­se.

» Man skal og­så hu­ske, at vi bli­ver min­dre og min­dre slidt ned, at vi le­ver læn­ge­re, og at vi har fl ere pen­ge. Mi­dal­dren­de mænd, der kø­ber ra­cer­cyk­ler til 50.000 og får en hårtrans­pla­tion, be­hø­ver ik­ke væ­re i pa­nik, « si­ger han.

Thomas Schar­ff drøm­te i april 2013 om at læ­re at lø­be fem km. Før­ste gang han prø­ve­de, blev han så dår­lig, at han knap løb i et mi­nut. I april i år gen­nem­før­te han ver­dens hår­de­ste ’ self suf­fi ci­ent mul­ti stage run’, hvil­ket be­ty­der, at man selv skal bæ­re provi­ant, tøj og sove­grej til he­le lø­bet på ryg­gen un­der al­le 280 km.

Skran­ten­de hel­bred

Det var et skran­ten­de hel­bred, der fi k Thomas Schar­ff s øj­ne op for, at man ik­ke le­ver evigt. Nu er han over­be­vist om, at hans mar­kan­te livs­stils­æn­dring i ste­det har for­læn­get hans liv.

» Jeg er ik­ke ban­ge for at dø. Men jeg tæn­ker over, at det er ær­ger­ligt, at jeg ik­ke er be­gyndt på det her for 20 år si­den, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.