ANIKALDER?

BT - - SØNDAG -

ble­mer som for ek­sem­pel hjer­te­syg­dom og sva­ge knog­ler. Da te­stoste­ron­fal­det oft e sker på et tids­punkt i li­vet, hvor man­ge mænd be­gyn­der at over­ve­je de­res egen vær­di, re­sul­ta­ter og livs­for­løb, kan det væ­re svært at ind­se, at de for­an­drin­ger, der er ved at ske, kan skyl­des an­det end blot ydre for­hold. Kil­de: Net­dok­tor

I april 2015 gen­nem­før­te Thomas Schar­ff 280 km løb gen­nem Portu­gals bjer­gri­ge land­skab med fuld op­pak­ning på ryg­gen. Fo­to: Trail Tos­sen, Fa­ce­book/ Ka­rim Mos­ta

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.