Jeg er util­freds med mit liv

BT - - SØNDAG -

Kæ­re An­net­te. Jeg har i læn­ge­re tid gå­et og væ­ret util­freds med sto­re de­le af mit liv. Min ud­dan­nel­se pres­ser mig, mit fri­tidsjob er på for få ti­mer og kan ik­ke be­ta­le sig, og jeg fø­ler mig på ran­den af det he­le. Midt i alt pres­set har jeg svært ved at mær­ke mig selv og mi­ne fø­lel­ser til min kæ­re­ste. Vi har væ­ret sam­men i om­kring to år og har ik­ke børn. Me­get an­det op­ta­ger min kæ­re­ste, og for­di jeg er så dår­lig til at gi­ve ud­tryk for mi­ne be­hov, fø­ler jeg mig ik­ke set og respek­te­ret af ham. Jeg ved, jeg el­sker ham, og han el­sker mig, og jeg er pa­rat til at kæm­pe for vo­res for­hold, men med et fø­lel­ses­mæs­sigt un­der­skud og en kæ­re­ste, der har svært ved at kom­mu­ni­ke­re om svæ­re em­ner, er det vir­ke­lig hårdt. Har du nog­le go­de råd til, hvor­dan jeg kan sta­bi­li­se­re det he­le og bli­ve bed­re til at gi­ve ud­tryk for mi­ne be­hov? Mvh L

Kæ­re L! Jeg vil­le øn­ske, jeg kend­te din al­der. Jeg fo­re­stil­ler mig, du er midt i ty­ver­ne, og i den al­der er det helt al­min­de­ligt at ha­ve det, som du har det. Det er selv­føl­ge­lig in­gen hjælp at få at vi­de, men trods alt for­tæl­ler det dig no­get om, at du ik­ke er unor­mal. Din kæ­re­ste har mu­lig­vis svært ved at hånd­te­re dis­se ting, men må­ske hand­ler det først og frem­mest om, at du sta­dig har svært ved at sæt­te ord på. Du næv­ner nog­le drøm­me og længs­ler. Var det ik­ke på ti­de, at du lyt­te­de lidt me­re til dem? Hvad hand­ler de om? Vil­le du i vir­ke­lig­he­den ger­ne ud at rej­se? Ja­men hvor­for så ik­ke gø­re det og ta­ge or­lov fra stu­di­er­ne? El­ler hand­ler de om, at du har valgt for­kert stu­die? Ja­men, skul­le du så ik­ke se at skift e spor? Hvad di­ne drøm­me og længs­ler end hand­ler om, så sy­nes jeg, det er me­get vig­tigt, at du får sat ord på. Ik­ke så me­get over­for din kæ­re­ste som over­for dig selv , og der­næst skal du fi nde ud af, hvor­dan dis­se længs­ler bli­ver til hand­ling. Jeg hø­rer nok til dem, der me­ner, at et op­hold i ud­lan­det el­ler et sab­batår kan væ­re giv­tigt. Jeg be­trag­ter mig selv som alt an­det end uam­bi­tiøs og doven, men al­li­ge­vel tog det da mig en rum tid at fal­de på plads. Jeg be­gynd­te med at læ­se fransk på uni. Det drop­pe­de jeg eft er et år og tog i ste­det fat på ejen­doms­mæg­ler­ud­dan­nel­sen. Eft er to år hos en ejen­doms­mæg­ler be­gynd­te jeg så at skri­ve for Se og Hør, og der var jeg an­sat i 4 år, in­den jeg be­gynd­te at ar­bej­de med tv. Det gjor­de jeg så i 15 år, in­den jeg slap tøj­ler­ne og blev san­ger/ sku­e­spil­ler på fuld tid. Der er ik­ke me­get rød tråd i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.